Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.218.2022

Zarządzenie Nr S.0050.218.2022

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 22 grudnia 2022 r.

 

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały nr XL/333/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz

zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozpatruję uwagi złożone do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz, zgodnie z rozstrzygnięciem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.218.2022.pdf (657,21KB)

 

Załącznik do zarządzenia
 Nr S.0050.218.2022Burmistrza  Dobrodzienia
z dnia 22 grudnia 2022r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI TERENU MIEJSCOWOŚCI GŁÓWCZYCE, GOSŁAWICE I ZWÓZ

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz został wyłożony do publicznego wglądu od 24 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 2 grudnia 2022 r. wpłynęło siedem uwag. Pięć uwag nie zostało uwzględnionych.

Lp.

Data wpływu wniosku

Nazwisko, imię i adres

Treść wniosku

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek

Rozstrzygnięcie

Burmistrza Dobrodzienia

 

 

Uwagi

 

UWAGA UWZGLĘDNIONA

UWAGA NIE-UWZGLĘDNIONA

1.

25.10.2022 r.

Osoba fizyczna

1.a Wniosek o zmianę przeznaczenia z terenów rolniczych na tereny obsługi i produkcji w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych.

dz. nr ewid. 5 i 9
obręb Główczyce

 

X

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień przyjęte uchwałą Nr XXXIX/380/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2022 r., nie przewiduje możliwości wprowadzenia wnioskowanych funkcji na przedmiotowym terenie.

 

1.b Wniosek o likwidację wyznaczonej strefy ochrony archeologicznej

dz. nr ewid. 5 i 9
obręb Główczyce

 

X

Strefa ochrony archeologicznej została wyznaczona na podstawie materiałów pozyskanych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu – tj.  z Archeologicznego Zdjęcia Polski. Oznaczenie stref archeologicznych na rysunku planu jest obowiązkiem Burmistrza podczas sporządzania miejscowego planu. Ustalenia projektu planu dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zostały zaopiniowane i uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.

2.

14.11.2022 r.

 

Stowarzysz-nie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice i Zwóz, Rada Sołecka i Sołtysi Główczyc, Zwozu i Gosławic

 

Sprzeciw wobec dopuszczenia lokalizacji budynków inwentarskich o obsadzie do 1800 sztuk trzody chlewnej

dz. nr ewid 253/37 i 42 ( nr przed modernizacją eigb
obręb Główczyce

x

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień przyjęte uchwałą Nr XXXIX/380/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2022 r., nie przewiduje możliwości wprowadzenia chowu i hodowli trzody chlewnej na przedmiotowym terenie.

3.

21.11.2022 r.

Osoby
fizyczne

Sprzeciw wobec dopuszczenia lokalizacji budynków inwentarskich w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się na działce nr ewid 8,
obręb Główczyce

dz. nr ewid 5 i 9
obręb Główczyce

x

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień przyjęte uchwałą Nr XXXIX/380/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2022 r., nie przewiduje możliwości wprowadzenia chowu i hodowli trzody chlewnej na przedmiotowym terenie.

4..

29.11.2022 r.

Osoba fizyczna

Wniosek o zmianę zapisu przeznaczenia terenów dla należącej do mnie działki nr 530 we

wsi Zwóz z funkcji opisanej w projekcie planu
symbolem PEF-RNR
teren elektrowni słonecznej lub gruntów ornych i upraw
na zapis – tereny

dopuszczonej lokalizacji źródeł OZE na zasadach określonych w warunkach

odrębnych lub gruntów ornych i upraw

dz. nr ewid 530
obręb Gosławice

 

X

Ustalenia projektu miejscowego planu na przedmiotowej działce przewidują lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. Wprowadzenie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o inwestycja w zakresie elektrownie wiatrowych), wykraczać będzie swoim oddziaływaniem poza teren przedmiotowej działki. Skutkiem byłoby uniemożliwienie lokalizowania funkcji mieszkalnych w sąsiednich miejscowościach tj. Zwozie i Gosławicach (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Dopuszczenie lokalizacji biogazowni, instalacji wodorowych itp. również może skutkować ponadnormatywnym oddziaływaniem na sąsiednie miejscowości (przetwarzanie substancji oraz emisja gazów odorowych). W związku z powyższym mając na uwadze obawy oraz interes publiczny mieszkańców sąsiednich terenów uwaga pozostaje nieuwzględniona.

5.

29.11.2022 r.

Osoba fizyczna

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego jakoG-tereny górnicze z kierunkiem rekultywacji rolno-wodnym na tereny górnicze i usługowe wraz z dopuszczeniem Odnawialnych Źródeł Energii

dz. nr ewid 85
obręb Gosławice

dz. nr ewid 104
obręb Główczyce

 

X

Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień przyjęte uchwałą Nr XXXIX/380/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2022 r., w granicach terenów produkcyjno-usługowych o niskiej intensywności (PU) zawarto wytyczne i ograniczenia dotyczące przyszłego zagospodarowania. W przypadku występowania obszarów udokumentowanych złóż kopalin należy w pierwszej kolejności uwzględnić obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji złoża. Wprowadzono również zakaz zagospodarowania obszarów występowania udokumentowanych złóż kopalin w sposób wykluczający podjęcie wydobycia surowców naturalnych w przyszłości. Ustalenie przeznaczenia pozwalającego na wprowadzenie trwałej zabudowy usługowej w sposób oczywisty jest sprzeczne z potrzebami eksploatacyjnymi złoża. Dopiero po wyczerpaniu zasobów złoża i rekultywacji gruntów możliwa będzie zmiana planu oraz ustalenie możliwości lokalizacji trwałej zabudowy oraz zagospodarowania.

Ponadto art. 104 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że miejscowy plan powinien zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu wykonania działalności określonej w koncesji.

W Polsce złoża kopalin są również prawnie uznaną częścią środowiska przyrodniczego (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, art. 3, pkt. 39). Ustawa ta stanowi, że złoża podlegają ochronie, której zakres określono w art. 125 i 126 (Dział VII Ochrona kopalin).

Ze względu na oddziaływanie robót górniczych (mi.in awarie sieci wodociągowej w bezpośrednim sąsiedztwie złoża), do czasu wyczerpaniu zasobów złoża i rekultywacji gruntów ustalenia planu nie będą przewidywać możliwości lokalizacji zabudowy na terenie złoża oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie.

6.

01.12.2022 r.

Stowarzysz-nie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice i Zwóz

Wniosek o wprowadzenie do ustaleń projektu planu zapisów określających zasady przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym.

 

 

X

Ustalenia planu w Rozdziale VI – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określają nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie standardów jakości środowiska określonych na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska Zakazuje się również realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto na terenach oznaczonych ma rysunku planu symbolami RZM, RZP oraz RNR zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W obecnie obowiązującym porządku prawnym brak jest regulacji dotyczących bezpośredniego ograniczania uciążliwości odorowych. Wprowadzenie takich zapisów byłoby traktowane jako przekroczenie władztwa planistycznego przyznanego Burmistrzowi i Radzie Miejskiej.

7.

01.12.2022 r.

Osoba fizyczna

Wniosek o wprowadzenie zapisów umożliwiających budowę fermy drobiu (15 budynków inwentarskich o obsadzie 1 077 000 szt. – tj. 4308 DJP)

dz. nr ewid 253/37 i 42 ( nr przed modernizacją eigb
obręb Główczyce

 

X

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień przyjęte uchwałą Nr XXXIX/380/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2022 r., nie przewiduje możliwości wprowadzenia wnioskowanych funkcji na przedmiotowym terenie.