Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.215.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.215.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
19-12-2022
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE NR S.0050.215.2022
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia: ,,Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie od 19.12.2022 r. do 31.03.2023 r. na terenie Gminy Dobrodzień”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2022 roku „ ze szczególnym uwzględnieniem § 16 oraz zarządzeniem NR S.0050.73.2022 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów: ,,deklaracji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących”, ,,wniosku o zakup karmy dla kotów wolno żyjących” oraz ,,protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących”, umożliwiających zakup, bezpłatne wydawanie i wykładanie karmy suchej dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Dobrodzień”, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się ,,Regulamin zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie od 19.12.2022 r. do 31.03.2023 r. na terenie gminy Dobrodzień”.

§ 2

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w zakresie ich dokarmiania realizowana jest przez Gminę Dobrodzień przy współpracy z opiekunami społecznymi kotów wolno żyjących, zwanych dalej ,,opiekunami” na podstawie złożonych deklaracji (załącznik nr 1 zarządzenia NR S.0050.73.2022 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 04 maja 2022r.).

Bezpłatna karma przysługuje opiekunom, wpisanym do rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących prowadzonego przez Burmistrza Dobrodzienia, po uprzednim złożeniu przez nich wniosku o zakup karmy (załącznik nr. 2 zarządzenia NR S.0050.73.2022 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 04 maja 2022r.).

Bezpłatna karma przysługuje opiekunom, którzy zamieszkują na terenie Gminy Dobrodzień w miejscowości, gdzie przebywają koty wolno żyjące objęte ich opieką.

§ 3

Opiekun zobowiązuje się w ramach złożonej deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 1:

 1. prowadzić regularne dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscu ich przebywania;
 2. prowadzić dokarmianie zwierząt w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu;
 3. przechowywać karmę przekazaną przez Gminę Dobrodzień w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem lub zepsuciem;
 4. sprawować opiekę nad kotami w zakresie ich dokarmiania we wskazanym miejscu za akceptacją i zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości;
 5. dokarmiać koty w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz zachować porządek i czystość w miejscu dokarmiania;
 6. zgłaszać niezwłocznie do referatu rolnictwa Urzędu Miejskiego o zmianie danych wskazanych we wniosku o zakup karmy, o którym mowa w § 2 ust. 2, a w szczególności o ilości dokarmianych zwierząt lub o fakcie zaprzestania ich dokarmiania.
 7. Prowadzenie rejestru miejsc bytowania kotów wolnożyjących oraz ich liczby

2. Opiekunowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z tytułu realizowanego zadania.

3. Opiekun wykonuje zadanie, o którym mowa w § 2 osobiście.

4. Opiekun może powierzyć wykonywanie zadania innej osobie czasowo w uzasadnionych i losowych przypadkach, lecz w pełni odpowiada za jego wykonanie.

§ 4

Zakupem i wydawaniem karmy suchej dla kotów wolno żyjących zajmuje się referat rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

§ 5

1. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe ustala się następujące warunki wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących:

 1. ustala się liczbę kotów, w obrębie tego samego stada i przebywających na tym samym obszarze, dla których będzie wydawana karma tylko jednemu opiekunowi, w ilości od 3 do 10 kotów;
 2. przyjmuje się dzienny limit karmy suchej w ilości 50 g na jednego kota;
 3. ilość wydawanej karmy jednemu opiekunowi stanowi iloczyn liczby kotów wskazanych we wniosku o zakup karmy z uwzględnieniem zapisów §5 ust. 1 lit. a i przyjętego dziennego limitu karmy na jednego kota oraz liczby dni dokarmiania;
 4. zakup i bezpłatne wydawanie karmy odbywa się na podstawie § 2 pkt. 2 i § 8.

§ 6

Gmina Dobrodzień zastrzega sobie prawo wykreślenia z rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących osoby, która nie przestrzega zasad lub warunków współpracy, a w szczególności w przypadku karmienia kotów w niewłaściwym miejscu, tj. niebezpiecznym dla zwierząt, nieregularnego wykładania karmy, dysponowania karmą niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania karmy.

§ 7

Gmina Dobrodzień zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli realizacji zadania powierzonego opiekunowi społecznemu kotów wolno żyjących.

§ 8

Wydawanie karmy opiekunom społecznym kotów wolno żyjących odbywa się za potwierdzeniem odbioru – protokół zdawczo-odbiorczy ( załącznik nr 3 zarządzenia NR S.0050.73.2022 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 04 maja 2022r.).

§ 9

Traci moc zarządzenie nr S.0050.180.2021 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia: ,,Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie od 17.12.2021 r. do 31.03.2022 r. na terenie Gminy Dobrodzień”.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZarządzenie Nr S.0050.215.2022.pdf (609,02KB)