Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLIV/2022

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) , dalej  RODO  informuję, iż :

1)sesje Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu   są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Miejskiego  w  Dobrodzieniu  i na stronie internetowej gminy.

2) Państwa  dane osobowe w postaci wizerunku  oraz   barwy głosu  przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę  Dobrodzień  jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa  odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z  art. 20  ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2022r. poz. 559), a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji.

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Protokół Nr XLIV/2022

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Obrady rozpoczęto 21-09-2022 o godz. 15:09, a zakończono o godz. 17:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

1. Sara Pruska

2. Tomasz Miazga

3. Jacek Skibe

4. Piotr Kapela

5. Jerzy Proft

6. Gabriel Kukowka

7. Krzysztof Bula

8. Damian Karpinski

9. Rajmund Lichota

10. Robert Kobus

11. Radosław Zając

12. Rafał Chwalczyk

Nieobecni radni: Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

W sesji udział wzięli :

 • Andrzej Jasiński                                     Burmistrz
 • Michał Tul                                              Zastępca Burmistrza
 • Gabriela Gaś                                           Skarbnik Gminy
 • Waldemar Krafczyk                                Sekretarz Gminy
 • Piotr Więdłocha                                       informatyk
 • Andrzej Pawełczyk                                  radca prawny
 • Barbara Orlikowska                                 kierownik referatu - protokolant

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dobrodzień.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień do tworzącej Spółdzielni Energetycznej,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:09)

Otwarcia XLIV Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „ Otwieram XLIV Sesję rady Miejskiej w Dobrodzieniu.”

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (15:14)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Poinformował, że dodatkowo proponuje się wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu,
 2. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Proponuje się wycofać z porządku posiedzenia punkt 6 – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

Porządek obrad po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (15:16)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Radosław Zając, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Sara Pruska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

Punkt 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dobrodzień. (15:16)

Przedstawiciel Komisariatu Policji w Dobrodzieniu st. sierżant Marian Bonk przypomniał o ważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie. Poinformował, że wraz z pozostałymi dzielnicowymi mają wytyczone działania na II półrocze 2022 roku.

Przypomniał o programie „ Dzielnicowy bliżej nas” i korzystaniu z aplikacji „ Moja komenda”, która ułatwia kontakt z dzielnicowym oraz aplikacji „ Krajowa Mapa Zagrożeń”, gdzie można dokonywać zgłoszeń.

Radni wnioskowali o wzmożenie patroli na ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu z uwagi nieograniczoną prędkość poruszających się samochodów.

Przewodniczący RM zwrócił się z zapytaniem czy przy sklepach monopolowych często zdarzają się interwencje. Alkohol jest zakupywany w sklepie monopolowym przy ulicy Lublinieckiej i spożywany jest na ławeczkach przy domu kultury.

Pan Marian Bonk, że nie ma takich interwencji. Są tylko zgłoszenia na mapie zagrożeń, w ostatnich miesiącach było 6-7 wykroczeń ( spożywanie alkoholu i przeklinanie w miejscach publicznych). Było jedno zdarzenie w nocy i jedno w południe ( zdarzenie w jednym miesiącu).

Przewodniczący RM poruszył także sprawę wałęsających się psów.

Radny Tomasz Miazga wnioskował, by patrole zwróciły uwagę na przejeżdżające samochody ciężarowe tranzytem przez Dobrodzień.

Punkt 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami za okres od 25 sierpnia 2022r. do 21 września 2022r. (15:27)         

29 września

            - podpisanie aktów notarialnych

31 września

- spotkanie Grupy Roboczej Subregionu Północnego

1 września

- udział w rozpoczęciu roku szkolnego

2 września

- podpisanie aktów notarialnych

5 września

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Szemrowice

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Warłów

6 września

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Bzinica Nowa i sołectwa Bzinica Stara

7 września

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Kocury

8 września

            - spotkanie z przedstawicielami Tauron

            - udział w zebraniu sołeckim sołectwa Pietraszów

9 września

- konferencja on-line na temat ciepłownictwa i jego wsparcia

12 września

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Pludry

13 września

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Makowczyce

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Ligota Dobrodzieńska

14 września

- rada budowy ul. Księdza Gładysza

            - spotkanie z mieszkańcami lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego w Pludrach

15 września

- podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji szkół

- spotkanie w sprawie ogrzewania bibliotek gminnych

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Rzędowice

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Błachów

18 września

- udział w obchodach Święta Pszczelarza

19 września

            - udział w zebraniu sołeckim sołectwa Klekotna           

20 września

- spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy Dobrodzień

- spotkanie z firmą zainteresowaną budową farm fotowoltaicznych

- rada budowy remizy OSP w Pludrach

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Gosławice

- udział w zebraniu sołeckim sołectwa Główczyce

21 września – telekonferencja ze Spółdzielnią Energetyczną

Projekty:

 • Kanalizacja Gminy Dobrodzień
  • kanalizacja Ligoty Dobrodzieńskiej – zakończenie 30 września
 • Remiza w Pludrach
  • prace budowlane w toku
 • Modernizacja ulicy ks. Gładysza wraz z infrastrukturą
  • wszystkie instalacje zakończone
  • zaczyna się etap budowy drogi i chodnika
 • Budowa łącznika Błachów -Ligota Dobrodzieńska - termin 30 listopada
 • Modernizacja oświetlenia - umowa na audyt podpisana
 • Modernizacja dróg dojazdowych do posesji
  • umowa podpisana na projekty dróg w Rzędowicach
  • w przygotowaniu przetarg na pozostałe projekty

Nastąpiła zmiana kworum (15:35)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

1. Dorota Wołowczyk

Punkt 5. Podjęcie uchwał: (16:02)

Przewodniczący RM przedstawił projekty uchwał, które były przedmiotem posiedzenia Komisji.

a. Nr XLIV/416/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień, (16:02)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie Uchwały Nr XLIV/416/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień. (16:05)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Robert Kobus, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

b. Nr XLIV/417/2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny, (16:06)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie Uchwały Nr XLIV/417/2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny, (16:08)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Sara Pruska, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Rafał Chwalczyk, Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

c. Nr XLIV/418/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień do tworzonej Spółdzielni Energetycznej, (16:08)

Burmistrz poinformował, że Spółdzielnia tworzona jest na terenie wiejskim i miejsko-wiejskim. Gmina chce tworzyć własną energię.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie Uchwały Nr XLIV/418/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień do tworzonej Spółdzielni Energetycznej. (16:14)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

d. Nr XLIV/419/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, (16:14)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie Uchwały Nr XLIV/419/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (16:31)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

e. Nr XLIV/420/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r. (16:32)

Skarbnik przedstawiła propozycje zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Zmiany po stronie dochodów

 1. wprowadzono otrzymane dochody z tyt. odszkodowań za uszkodzony sprzęt OSP

w wysokości 8.000,00 zł i za uszkodzone barierki w rynku w wysokości 7.000,00 zł

2) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 61.357,00 zł

3) zwiększono plany wpływów z tyt. podatków:

- od nieruchomości o 180.000,00 zł (jednocześnie zmniejszenie rolnego o 80.000,00 zł)

- z karty podatkowej o 8.000,00 zł

- od czynności cywilno-prawnych o 50.000,00 zł

4) zwiększono plan odsetek od:

- nieterminowych wpłat podatków o 4.000,00 zł

- lokat o 60.000,00 zł,

5) zwiększono dochody z tyt. prowadzenia punktu obsługi wniosków programu Czyste powietrze” o 29.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł za wysokie miejsce w rankingu ilości przyjętych wniosków

6) zmniejszono – dostosowano do wykonania – dochody z tyt. dofinansowania do odbioru folii rolniczych o 17.351,70 zł,

7)  zwiększono dochody z tyt. wpływów części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o  28.347,76 zł tj. o otrzymane środki

8)  zwiększono o 60.000,00 zł tj. o planowany wpływy dochody z tyt. uczęszczania do przedszkoli dzieci zamieszkujących inne gminy

9) zwiększono dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków o 4.000,00 zł

10)  zwiększono dochody z tyt. wpływów z najmu i dzierżaw o 7.000,00 zł,

11) wprowadzono środki  - dochody z funduszu przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 5.000.000,00 zł

Zmiany po stronie wydatków:

1) zwiększono środki na utrzymanie (porządkowanie) przystanków o 2.000,00 zł,

2) zmniejszono o 5.000,00 zł środki na pomoc dla obywateli Ukrainy (numer PESEL)

3) w ramach wydatków na funkcjonowanie urzędu miejskiego zmniejszono wydatki na cele statutowe o 4.000,00 zł i zwiększono środki na świadczenia BHP o 1.000,00 zł

4) zwiększono środki na utrzymanie OSP o 16.100,00 zł w tym:

- zakup węgla o 5.000,00zł

- energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne o 3.100,00 zł

oraz wprowadzono dotacje dla jednostek OSP:

- w Dobrodzieniu w wysokości 8.500,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (8.000,00 z otrzymanego odszkodowania)

- w Główczycach w wysokości 35.000,00 zł na zakup zestawu pomocniczego przetłaczania wody do celów p.poż. (wydatek majątkowy)

5) w ramach zarządzania kryzysowego zmniejszono o 5.000,00 zł środki na pomoc dla obywateli Ukrainy

6) zwiększono środki na modernizację hydrantów o 15.000,00 zł,

7) zabezpieczono środki na zakup węgla w szkołach i przedszkolach w kwocie 61.357,00 zł

8) z powodu większej ilości uczniów i wychowanków w niepublicznych szkołach i przedszkolach zwiększono dotacje podmiotowe dla tych placówek o 110.000,00 zł

9) zabezpieczono środki na pomoc dla rodziny repatriantów w kwocie 5.000,00 zł (środki na zakup artykułów pierwszej potrzeby, tłumaczenie dokumentów, transport)

10) zabezpieczono 4.000,00 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków (zasiłki te są zwracane po wpływie środków od osoby, która ten zasiłek nienależnie otrzymała)

11) zwiększono środki na utrzymanie zieleni o 5.000,00 zł

12) zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie raportu z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

13) zwiększono o 29.000,00 zł wydatki na prowadzenie punktu przyjmowania wniosków i promocji programu czyste powietrze (otrzymano dodatkowe środki)

14) ze względu na niższe wykonanie zmniejszono plan wydatków na odbiór folii rolniczych

o 20.000,00 zł

15) zwiększono o 7.000,00 środki na energię elektryczną i naprawę awarii w rozdz. 90095 (m. in. przepompownie ścieków, place zabaw, rynek)

16) zwiększono środki na zakup węgla dla świetlic wiejskich o 5.000,00 zł

17) zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 12.000,00 zł – wykonanie wyższe niż planowano

18) wprowadzono środki  na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 5.000.000,00 zł

19) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrodzień” o 470.000,00 zł (roboty dodatkowe) i w związku z powyższym zwiększono plan wydatków bieżących związanych z obsługą tego zadania (ryczałtowe koszty pośrednie) o 9.669,91 zł,

20) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż pompy ciepłą w budynku świetlicy wiejskiej w Myślinie” na kwotę 39.000,00 zł

21) dokonując przeniesienia 5.000,00 zł z rozdz. „Dowóz uczniów” do rozdz. „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zabezpieczono wkład własny do stypendiów socjalnych

22) w ramach planu PSP w Turzy przeniesiono 750,00 zł z stypendiów motywacyjnych na zakupy w szkole

23) po aktualizacji danych związanych z zadaniem zleconym - zakupem podręczników dla szkół przeniesiono 782,10 zł  z dotacji celowych na ten cel dla niepublicznych szkół na zakupy w szkołach samorządowych

24) w związku ze złożonymi wnioskami mieszkańców sołectw wprowadzono następujące zmiany w zadaniach funduszu sołeckiego:

a) sołectwo Bzinica Nowa przeznacza oszczędności z zakupu lampy solarnej  na zakup opału do remizy OSP w Bzinicy Starej- kwota 1.869,86 zł

b) sołectwo Kocury zmienia zadanie :zakup opału do CAW na zakup farb, akcesoriów do malowania, karniszy, firan i blatów do mebli do CAW w Kocurach – kwota 5004,87 zł

d) sołectwo Szemrowice rezygnuje z zadań „Remont ul Słonecznej” i „Budowa garażu” na rzecz wykonania modernizacji ul. Słonecznej w Szemrowicach – kwota 25.000,00 do pełnego wykonania zadania poza funduszem sołeckim dodano 3.300,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu uruchomiono 420.421,61 zł wolnych środków.

 Projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Skibe.

Następnie Przewodniczący RM projekt uchwały poddał głosowaniu.

Głosowanie Uchwały Nr XLIV/420/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r. (16:41)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

f. Nr XLIV/421/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu. (16:54)

Przewodniczący RM wyjaśnił, że propozycja zmiany uchwały wynikła wskutek złożenia petycji przez grupę właścicieli, najemców i dzierżawców nieruchomości oraz prowadzących działalność gospodarczą w Dobrodzieniu przy Placu Wolności. Zaproponowano, by wydłużyć czas parkowania na bilet „zerowy” z 15 minut do 60 minut. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odrzuciła propozycję 60 minut i zaproponowała wydłużenie czasu parkowania na bilet „zerowy” do 45 minut. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przychyliła się do propozycji radnych i poparła wydłużenie czasu parkowania na bilet „zerowy” z 15 minut do 30 minut.

Zastępca Burmistrza omówił multimedialnie wraz z komentarzem jak wygląda sprzedaż biletów, jakie są wpływy. Zwrócił uwagę jaki procent stanowią bilety darmowe - „O”. W jego ocenie zmiana na 30 minut spowodowałaby spadek dochodów o połowę. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Radna Sara Pruska zapytała jak często w ciągu dnia prowadzone są kontrole czy właściciele pojazdów wykupują bilet za postój.

Burmistrz wyjaśnił, że częstotliwość kontroli jest różna.

Radny Damian Karpinski uważa, że należy zastanowić się wstecz, dlaczego została wprowadzona strefa płatnego parkowania. Gdy chciał ktoś zaparkować na rynku był problem wolnego miejsca na parkingu. Był problem parkowania samochodów przez osoby pracujące wokół rynku, brak wprowadzenia opłaty zmotywował te osoby do parkowania w innym miejscu. Parkometry spowodowały uwolnienie miejsc. Nie można było wcześniej ustawić parkometrów z uwagi na trwałość projektu. Radny zastanawiał się, że może okres 30 minut zrównoważy koszty i zachowa komfort parkowania.

Burmistrz poinformował, że jest to projekt złożony przez radnych, burmistrz ma prawo opiniować projekt uchwały. Należy wskazać skąd przeznaczyć na to środki.

Wyjaśnił, że dochody są znikome i trzeba zrobić wszystko, by ich nie zmniejszać. Opłaty za prąd mogą wzrosnąć o 2 mln złotych, nie widomo co będzie z opałem.

Burmistrz odbył 13 zebrań sołeckich i nikt z mieszkańców nie wnioskował o zwiększenie czasu parkowania na bilet „zerowy”. Zapytał z czego zrezygnować, poprosił o odpowiedzialność, gdyż chodzi o budżet gminy.

Radny Radosław Zając poinformował, że był za wydłużeniem czasu parkowania od początku, bo 15 minut może być za mało, ale rozmawiał z mieszkańcami i ludzie się już przyzwyczaili do tego co obowiązuje.

Przewodniczący RM zapytał ile było wystawionych kar za nieopłacenie czasu parkowania, zwrócił uwagę, że należy zaobserwować ile ludzi nie płaci za parkowanie, nie opłaca 15 minut Parkowania.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że często korzysta z parkingu i jeżeli nie ma wolnego miejsca to parkuje gdzie indziej. Ważne jest, że jest się gdzie bezpiecznie zatrzymać.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XLIV/421/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu. (17:15)

Wyniki imienne:

ZA(4):

Damian Karpinski, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Jerzy Proft

PRZECIW(8):

Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Sara Pruska, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Robert Kobus

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Krzysztof Bula

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

W związku z faktem, że uchwała nie uzyskała odpowiedniej ilości głosów, nastąpiła zmiana numeracji uchwał.

g. Nr XLIV/421/2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. (17:16)

Nastąpiła zmiana kworum (17:18)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

1. Sara Pruska

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XLIV/421/2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. (17:21)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

Punkt 6. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych. (17:21)

Radny Damian Karpinski  zwrócił się z interpelacją w sprawie określenia kosztów remontu dróg w sołectwach Bzinica Stara i Bzinica Nowa.

ODP: Na  ul. Rzecznej w Bzinicy Starej po złożeniu zapytania otrzymano ofertę na wykonanie remontu  w/w drogi poprzez utwardzenie jej kamieniem, przewidywany  koszt wykonania wynosi 29 800,00 zł netto, mapka oferta w załączeniu. 

Remont ul. Dobrodzieńskiej wstępnie określano na podstawie wcześniejszych ofert na wykonanie np. łącznika w Błachowie, gdzie cena kształtuje się  poziomie około 780 zł za mb wraz z przygotowaniem podłoża i asfaltowaniem.

Radny Tomasz Miazga w związku z powstałą awarią na ul. Reymonta w Dobrodzieniu zaproponował, by zastanowić się nad wymianą części odcinka kanalizacji pomiędzy dwoma studzienkami na tej ulicy.

ODP: W roku bieżącym nie przewidziano środków na taką inwestycję ale postaramy się rozważyć umieszczenie takiego remontu w planach na rok 2023.

Punkt 7. Wolne wnioski i informacje. (17:27)

 1. Przewodniczący RM przedstawił treść pisma Związku Gmin Śląska Opolskiego
  w sprawie poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego zawartego w  uchwale Nr XIV/59/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. dotyczącego zawnioskowania do rządzących i do opozycji o zgodne i szybkie działanie ustawodawcze dla powstrzymania państwowych koncernów przed nakręcaniem gigantycznego wzrostu cen energii elektrycznej oferowanych w przetargach dla samorządów na 2023 rok poprzez stosowanie drastycznie wysokich marż.
 2. Przewodniczący RM przedstawił pismo Firmy ekoBolesław, która zainteresowana jest nabyciem gruntu pod zakład produkcji folii wielowarstwowej PE wraz z recyklingiem tworzyw sztucznych i produkcji paliwa alternatywnego.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wymogi formalne są trudne do spełnienia. Firma ta już wcześniej zwracała się do gminy i były prowadzone rozmowy.

 1. Radny Tomasz Miazga przekazał, że mieszkaniec prosi o rozebranie pomnika
  (z czerwoną gwiazdą), który znajduje się na cmentarzu.

Burmistrz wyjaśnił, że zastanawiał się nad tą sprawą. Trzeba wystąpić do IPN-u i oni chyba na własny koszt rozbierają pomnik i stawiają pomnik ofiar totalitaryzmu.

 1. Zastępca Burmistrza poinformował, że wraz z radnym Radosławem Zając w dniu 4 września uczestniczyli w obchodach 500 -lecia miasta partnerskiego Czortkowa. Burmistrz Czortkowa był bardzo wdzięczny za przybycie i okazaną pomoc.
 2. Przewodniczący RM poprosił, by obchody 11 Listopada nie wyglądały tak jak rok i dwa lata temu. Uważa, że hymn należy śpiewać na rynku a nie na boisku. Poprosił o udział radnych w obchodach.

Punkt 8. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. (17:45)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Obrady były transmitowane za pomocą  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-wdobrodzieniu.html

Protokółowała: 
B.Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFProtokół Nr XLIV 2022.pdf (3,02MB)