Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XLIII/2022

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) , dalej  RODO  informuję, iż :

1)sesje Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu   są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Miejskiego  w  Dobrodzieniu  i na stronie internetowej gminy.

2) Państwa  dane osobowe w postaci wizerunku  oraz   barwy głosu  przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę  Dobrodzień  jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa  odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z  art. 20  ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2022r. poz. 559) , a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji.

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Protokół Nr XLIII/2022

Obrady rozpoczęto 25-08-2022 o godz. 15:07, a zakończono o godz. 16:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

1. Sara Pruska

2. Tomasz Miazga

3. Dorota Wołowczyk

4. Jacek Skibe

5. Piotr Kapela

6. Jerzy Proft

7. Gabriel Kukowka

8. Damian Karpinski

9. Rajmund Lichota

10. Robert Kobus

11. Rafał Chwalczyk

Nieobecni radni: Bula Krzysztof, Maleska Dorota, Wloczyk Joachim, Zając Radosław

W sesji udział wzięli :

 • Waldemar Krafczyk                                Sekretarz Gminy
 • Piotr Więdłocha                                       informatyk
 • Barbara Orlikowska                                 kierownik referatu - protokolant

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;
 • rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu;
 • rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia działań związanych z remontem nawierzchni oraz doświetleniem drogi;
 • rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
 • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:07)

Otwarcia XLIII Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „ Otwieram XLIII Sesję rady Miejskiej w Dobrodzieniu.”

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (15:12)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Porządek obrad poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (15:12)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Robert Kobus, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

Punkt 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień. (15:12)

Na sesję przybył przedstawiciel Komisariatu Policji w Dobrodzieniu Wojciech Wichary, który przypomniał o ważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

Poinformował, że są wykonywane kontrole w parku miejskim w zakresie spożywania alkoholu, zaśmiecania, wulgarnego odnoszenia się. Zatrzymano pięciu nietrzeźwych kierujących pojazdami. Dokonano dwóch przestępstw w zakresie oszustwa internetowego. Apelował
o rozwagę przy dokonywaniu zakupów przez internet, zaproponował korzystanie z portali posiadających odpowiednie zabezpieczenie oraz jeżeli istnieje taka możliwość to dokonywać płatności przy odbiorze. Poinformował, że w dniu 30 sierpnia o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie przedstawiciela policji z seniorami.

Przypomniał o programie „ Dzielnicowy bliżej nas” i korzystaniu z aplikacji „ Moja komenda”, która ułatwia kontakt z dzielnicowym oraz aplikacji „ Krajowa Mapa Zagrożeń”, gdzie można dokonywać zgłoszeń.

Zgłoszenia dotyczą: spożywania alkoholu w rejonie domu kultury, rajdów samochodowych na ul. Piastowskiej, pojawiają się także motory o głośnym przejeździe stąd wrażenie, że ktoś szybko jedzie – prowadzone są patrole. Prosi o zgłoszenia indywidualne.

Poinformował, że przygotowany został plan priorytetowy w zakresie kwestii małoletnich - gromadzenie się małoletnich w celach demoralizacji.

Pan Wojciech Wichary podziękował za dofinansowanie do zakupu maskotek – 20 sierpnia w komisariacie odbyło się spotkanie podczas którego wręczono dzieciom i młodzieży te maskotki. Podczas spotkania omówiono sprawę dotyczącą poprawę bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w wodzie i na wakacjach.

Zachęcił młodych ludzi do podjęcia pracy w policji.

Na pytanie Przewodniczącego RM czy komisariat w Dobrodzieniu jest obsadzony w 100%, Pan Wojciech Wichary wyjaśnił, że jest obsadzony w 100% ale był czas, że brakowało funkcjonariuszy.

Radny Jacek Skibe poinformował, że w godzinach 20.00 – 22.00 na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu pojawiają się wycieczki dziwnie zachowujących się grup. Jest to uciążliwe dla mieszkańców i były zgłoszenia na policję.

Pan Wojciech Wichary poinformował, że nie odnotowano zdarzeń z osobami z Ukrainy.

Przewodniczący RM zwrócił się do przedstawiciela Komisariatu z prośbą o głos doradczy w sprawie przedłużenia czasu bezpłatnego parkowania na rynku. Zdania są podzielone. Wpłynęła petycja właścicieli i pracowników sklepów i firm, którzy mają swoje siedziby na rynku, że ich obroty zmalały. Zapytał czy jako policjanci cos zauważyli. Może to być związane z pewnym niebezpieczeństwem, że nie zachowuje środków bezpieczeństwa.

Radny Damian Karpinski uważa, że 15 minut bezpłatnego parkowania powoduje, że nie parkują na rynku tylko na ul. Chłopskiej. Jeżeli dłużej parkują na rynku to blokują parking tamtych sklepów.

Pan Wojciech Wichary stwierdził, że ogólnie sytuacja jest dobra, są wolne miejsca na parkingu. Jako mieszkaniec Dobrodzienia uważa, że 15 minut jest wystarczające, ale jeżeli ktoś przyjedzie z osoba starszą to te 30 minut może poprawić sytuację. Jeżeli ktoś wie, że potrzebuje więcej czasu na załatwienie swoich spraw to wykupuje bilet.

Radny Damian Karpinski uważa, że jednemu wystarcza 15 minut a drugiemu nie wystarczy. Uważa, że idąc załatwić sprawy w urzędzie potrzeba więcej czasu. Ideą postawienia parkingów było nie zarabianie pieniędzy tylko zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Wiele osób nie załatwia spraw internetowo i jak ktoś przywiezie starszą osobę to dla nich jest ten parking i 45 minut wyeliminuje problem. Zrobi się ukłon w stronę właścicieli sklepów. Powinna być też kontrola pracownika, gdyby chodził cały czas to byłyby większe dochody.

Przewodniczący RM przypomniał, że była mowa, że w innych miastach jest 30 minut i na pewno ten system jest systemem sprawdzonym. Osoby, które podpisały się pod petycją nie wiedziały, że petycja albo jest uzasadniona albo nieuzasadniona.

Pan Wojciech Wichary stwierdził, że sytuacja się unormowała, samochody nie stoją na chodnikach. Jako funkcjonariusz uważa, że forma wprowadzenia parkingów poprawiła bezpieczeństwo.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że nie wszyscy kierowcy wiedzą, że jest strefa zamieszkania i pieszy ma pierwszeństwo. Poprosił, by te informację przekazać na spotkaniu z seniorami.

Pan Wojciech Wichary

Radny Damian Karpinski

Radny Tomasz Miazga zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu po ulicy Piastowskiej poruszają się samochody ciężarowe.

Pan Wojciech Wichary stwierdził, że są to także samochody, które dojeżdżają do firm, będą kontrole tego odcinka.

Na informację, że w parku miejskim są powywracane tablice informacyjne, Pan Wichary poinformował, że są znacząco nasilone kontrole w parku. Uważa jednak, że dużym rozwiązaniem były monitoring.

Punkt 4. Podjęcie uchwał: (15:48)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

a. Nr XLIII/410/ 2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym; (15:48)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XIII/410/ 2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym; (15:51)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Robert Kobus, Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

b. Nr XLIII/411 /2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu; (15:52)

Przewodniczący RM poinformował, że uchwała dotyczy petycji w której zaproponowano  przedłużenie okresu wolnego od pobierania opłat z 15 minut do 60 minut.

Przedstawił treść uzasadnienie do projektu uchwały oraz pismo Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy uznała, że niezależnie od złożonej petycji zachodzi konieczność podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, która polegać będzie na propozycji wydłużenia czasu bezpłatnego parkowania z 15 minut do 45 minut.

Sekretarz wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy radni mogą zaproponować zmiany.

Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XLIII/411 /2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu; (16:00)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

c. Nr XLIII/412/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia działań związanych z remontem nawierzchni oraz doświetleniem drogi. (16:01)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XLIII/412/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia działań związanych z remontem nawierzchni oraz doświetleniem drogi. (16:03)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jerzy Proft, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jacek Skibe, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

d. Nr XLIII/413/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy; (16:04)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XLIII/413 /2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy; (16:08)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Jerzy Proft

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

e. Nr XLIII/414/ 2022 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, (16:19)

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XLIII/414/ 2022 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, (16:21)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Robert Kobus, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

f. Nr XLIII/415/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r. (16:21)

Objaśnienia wprowadzanych zmian do budżetu:

1. Wprowadzono dotację celową z tyt. rozliczenia poniesionych wydatków ramach funduszu sołeckiego w 2021r. w kwocie 88.979,19 zł (część bieżąca 30.984,75zł, część majątkowa 57.994,44)

2. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o 215.180,00 zł (dz. 758) jednocześnie przeznaczając ja na wynagrodzenia z szkołach. (rozdz. 80101)

3. Wprowadzono 5.900,00 zł na zakup tablicy interaktywnej przez PSP w Turzy (rozdz. 80101). Środki te pochodzić będą z darowizny Rady Rodziców – wprowadzono po stronie dochodów w dz. 801.

4. Zwiększono plan dochodów z tyt. podatków od czynności cywilnoprawnych o 13.000,00 zł – zgodnie z wykonaniem (dz. 756)

5. W związku z planowanym przekazaniem części kursów z ZGKiM komercyjnemu przewoźnikowi przenosi się 60.000,00 zł z dotacji przedmiotowej  dla zakładu na zakup usług (rozdz. 60004)

6. Zwiększa się środki na bieżące wydatki:

- urzędu miejskiego o 9.979,19zł (rozdz. 75023)

- OSP  w wysokości o 5.000,00 zł (rozdz. 75412)

- związane z utrzymaniem świetlic wiejskich o 5.000,00 zł (rozdz. 92109)

7. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja nawierzchni za budynkiem urzędu na kwotę 52.000,00 zł,

- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pludry ul. Wiejska na kwotę 30.000,00 zł.

8. Zmieniono przeznaczenie dotacji celowej dla GOKSiBP z modernizacji garderoby na modernizację biblioteki.

9. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono 549,00 zł po stronie dochodów i wydatków na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

10. Przesunięto 1.800,00 zł w ramach planu MGOPS w rozdz. 85295 z wydatków statutowych na wynagrodzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie uchwały Nr XLIII/415/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r. (16:25)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Sara Pruska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

Uchwały od Nr XLIII/410/2022 do Nr XLIII/415/2022 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej. (16:26)

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu (16:27)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Damian Karpinski, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

Punkt 6. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych. (16:28)

 1. Radny Joachim Wloczyk  zwrócił się z interpelacją w sprawie remont remontu i uzupełnienia ubytków oraz uszkodzenia lustra przy ul. Krętej :

ODP: na dzień 23 sierpnia 2022 przeprowadzono prace remontowe polegające na uzupełnieniu ubytków w miejscowości Szemrowice na ul. Szkolnej, Krętej, Nowej. Ponadto zostało zakupione nowe lustro, które umieszczono przy wyjeździe z ul. Krętej.

 1. Radny Damian Karpinski  zwrócił się z interpelacją w sprawie zużycia prądu w świetlicy wiejskiej w Myślinie i innych świetlicach:

ODP: po sprawdzeniu dostępnych faktur za rok 2022r. zużycie w podanych okresach kształtowało się następująco :

30.10.2021-5.01.2021- 410 kw/ mc  -zużycie wynikające z prowadzonego remontu

06.01.2022-04.03.2022-107 kW/mc – okres przestoju

05.03.2022-12.05.2022- 224 kW/mc- oddanie do użytku

13.05.2022- 08.07.2022- 621 kW/mc- rozp. działalności

Zainstalowany licznik nie pozwala na odczyt zdalny zużycia energii elektrycznej, odczyt jest dokonywany poprzez przedstawiciela Tauronu i jak wynika z dat odbywa się w okresie co dwa miesiące. Ponadto po informacji od Tauronu, aby uzyskać zdalny odczyt liczników należało by zwiększyć moc zamówioną do 40 kW co nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Zgłoszono również zwiększone zużycie prądu do sprawdzenia przez przedstawiciela firmy Tauron.

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił odpowiedź Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu na pismo w sprawie zagrożeń w związku z okresem zimowym. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7. Wolne wnioski i informacje. (16:39)

 1. W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację radnego Damiana Karpinskiego  (ORG.0003.200.2022 z dnia 22.08.2022r.) radni zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie poniższego, jaka jest podstawa prawna:

„Ponadto po informacji od Tauronu, aby uzyskać zdalny odczyt liczników należało by zwiększyć moc zamówioną do 40 kW co nie ma uzasadnienia ekonomicznego”.

Należy także wystąpić o wymianę licznika na zdalny.

 1. Radny Damian Karpinski wnioskował, by pracownik, który będzie obecny na zebraniu Sołectwa Bzinica Stara i Bzinica Nowa, które odbędzie się w dniu 6 września 2022r. w związku z podziałem środków z Funduszu Sołeckiego na 2023 rok dokonał wizji lokalnej i wstępnie określił jaki będzie koszt remontu ulicy Rzecznej w Bzinicy (wykonać zdjęcia) oraz remontu ulicy Dobrodzieńskiej w stronę Bąków.
 2. Radny Tomasz Miazga w związku z powstałą awarią na ul. Reymonta
  w Dobrodzieniu zaproponował, by zastanowić się nad wymianą części odcinka kanalizacji pomiędzy dwoma studzienkami na tej ulicy.
 3. Radny Jacek Skibe poinformował, że przez 2 tygodnie stał wysunięty poza drogę koziołek nieoświetlony, nieoznakowany, który stwarza niebezpieczeństwo. Zaproponował, by w przypadku wydawanych zleceń zaznaczyć, by po zakończonym remoncie teren został doprowadzony do stanu przed remontem.

Punkt 8. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. (16:52)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Obrady były transmitowane za pomocą  urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-wdobrodzieniu.html

Protokółowała:
B.Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFProtokół Nr XLIII 2022.pdf (2,37MB)