Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu
przy ul. Szemrowickiej i północno- zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia

 

Burmistrz Dobrodzienia, stosownie do art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Dobrodzieniu:

- Nr XXIV/218/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. (zmienionej uchwałą nr XXV/237/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno-zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia,

- Nr XXVI/239/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej,

zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej oraz terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno- zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia, w terminie od 23.11.2022 r. do 23.12.2022 r., od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, w godzinach pracy urzędu. Projekty zostaną także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 20.12.2022 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedstawionych projektach, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Dobrodzienia w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2023 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Szemrowickiej i północno- zachodniej strony obwodnicy Dobrodzienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Do niniejszej dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2023 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.      

Niniejsze ogłoszenie ukazało się 16.11.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na tablicach ogłoszeń w Dobrodzieniu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz w Nowej Trybunie Opolskiej.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFogłoszenie.pdf (486,43KB)

DOCKLAUZULA INFORMACYJNA.doc (44,00KB)

DOCUWAGA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.doc (37,50KB)

PDF1. PROJEKT MPZP OLESKA I RZĘDOWICKA _ TEKST PLANU.pdf (172,24KB)

PDF1. PROJEKT MPZP OLESKA I RZĘDOWICKA _ RYSUNEK PLANU.pdf (4,44MB)

PDF2. PROJEKT MPZP SZEMROWICKA _ TEKST PLANU.pdf (170,77KB)

PDF2. PROJEKT MPZP SZEMROWICKA _ RYSUNEK PLANU.pdf (3,96MB)

PDF2. PROJEKT MPZP SZEMROWICKA _ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf (10,42MB)