Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.179.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.179.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
17-10-2022
Zakres tematyczny:
Współpraca i promocja

Zarządzenie nr S.0050.179.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 17.10.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia  z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień  konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1   

Przedmiotem konsultacji jest projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2023 rok”.

§ 2

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie działające na terenie gminy Dobrodzień.

§  3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 października 2022 roku do 27 października 2022 roku.

§  4

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.

§  5

Konsultacje będą przeprowadzone w formie publikacji projektu  programu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych przyjmowane będą w formie  pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz elektronicznej (urzad@dobrodzien.pl)   w terminie do dnia  27 października  2022 r. do godz. 15.00.

§  7

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu, w BIP i na stronie internetowej gminy.

§  8

Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, w BIP i na stronie internetowej gminy.

§  9

Osobą odpowiedzialną  za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik wyznaczony przez Burmistrza Dobrodzienia.

§  10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.179.2022.pdf (533,67KB)