Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2023

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2023

Burmistrz Dobrodzienia w wykonaniu uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, a w szczególności ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2020 r. poz. 1057) przyjmowane będą w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15.00) w Dobrodzieniu lub elektronicznej na adres , w terminie od dnia 18 października 2022 roku do 27 października 2022 roku.

Burmistrz Dobrodzienia
dr Andrzej Jasiński

PDFogłoszenie konsultacji.pdf (297,48KB)

 

PROJEKT

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU PUBLICZNEGO NA  ROK 2023

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1.

Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok 2023, zwanym dalej „Programem”  jest mowa o:

 1. ustawie  – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz.1057);
 2. organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie  ust.3 art.3;
 3. „Podmiotach programu” –  rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  o których mowa w art.3 ust.3 ustawy;
 4. „Dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu  art.126 ust.2 pkt.1 lit. d i  221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2022 r.poz.1634 z późn. zm.);
 5. „Konkursie” – rozumie się przez to otwarty  konkurs ofert, o których mowa w art.11 ust.2 i w art.13 ustawy;
 6. „Programie” – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy na rok 2023 Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 7. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Dobrodzień.

Rozdział II

Cele  współpracy

§ 2.

 1. Celem głównym przyjęcia rocznego  programu współpracy jest  budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy, wzmacnianie  roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
 2.  Celami szczegółowymi współpracy są:
 3. poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i gminy poprzez zwiększanie aktywności organizacji;
 4. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;
 5. wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;
 6. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
 7. integracja organizacji realizujących zadania publiczne;
 8. promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
 9. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
 10. wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu.

Rozdział III

Zasady współpracy

§ 3.

Współpraca Gminy Dobrodzień z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na następujących zasadach:

 1. pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych  a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
 2. suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania  w zakresie współpracy;
 3. partnerstwa, co oznacza, dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów   i osiąganiu razem wytyczonych celów;
 4. efektywności, co polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie największych efektów  realizacji zadań  publicznych;
 5. uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajnymi i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą;
 6. jawności, co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy miasta z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne  oraz jasne i zrozumiałe  w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy

§ 4.

Współpraca Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Rozdział V

Formy współpracy

§ 5.

Gmina Dobrodzień  podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
 5. pomocy  organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych:
 1. udzielanie przez Gminę patronatów, opinii, rekomendacji itp.,
 2. partnerstwo i współpraca w projektach,
 3. finansowanie konsultacji i szkoleń dotyczących pozyskiwania funduszy  zewnętrznych;
 1. zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

§ 6.

Przedmiotem współpracy Gminy Dobrodzień z podmiotami Programu jest realizacja zadań własnych określonych w ustawie. Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi są zadania z następujących sfer:

 1. Zadania z zakresu oświaty, wychowania  oraz  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  będą  w szczególności   podejmowane priorytetowe działania wspierające:
 2.  upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez  prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu w szczególności  zajęć z zakresu piłki nożnej na terenie  miejskim i wiejskim;
 3. wspieranie klubów sportowych w imprezach i zawodach sportowych;
 4. organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Dobrodzień, w szczególności meczy, zawodów sportowych, turniejów promujących zdrowy styl życia.
 5. Zadania z zakresu pomocy społecznej,  ochrona i   promocja zdrowia, w szczególności:
 1. pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień;
 2. rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych przy wykorzystaniu istniejącej bazy rehabilitacyjnej;
 3. prowadzenie działań na rzecz dożywiania;
 4. organizowanie szkoleń, imprez, konkursów, festiwali, festynów, olimpiad etc. dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Dobrodzień, mających na celu wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia bez nałogów.
 1. Zadania z zakresu działań profilaktycznych:
 1. prowadzenie zajęć i programów w charakterze profilaktyki alkoholowej, narkomanii i uzależnień behawioralnych;
 2. wspieranie rodzin zagrożonych zjawiskami patologicznymi, w tym organizowanie pomocy i prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin i osób, organizowanie różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych;
 3. działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, jako elementu oddziaływań profilaktycznych poprzez wspieranie organizacji wycieczek, rajdów rowerowych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów, kolonii i półkolonii.
 1. Zadania z zakresu „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”   polegające  na  podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej:
 1. wspólne przedsięwzięcia jednostek kultury z organizacjami pozarządowymi;
 2. organizacja imprez historyczno-edukacyjnych promujących wiedzę o dorobku materialnym      i kulturowym regionu;
 3. wspieranie inicjatyw wydawniczych i kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej;
 4. działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego;
 5. upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy;
 6. wspieranie prezentacji wydarzeń artystycznych o nowatorskim charakterze oraz pielęgnowanie folkloru.
 1. Zadania z zakresu  turystyki i wypoczynku:
 1. wspieranie działań promujących gminę;
 2. wydawanie materiałów  promujących (mapy, widokówki itp.).
 1. Zadania z zakresu rozwoju i odnowy wsi, w szczególności :
 1. wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi i  promocję społeczności wiejskiej,- poprawa warunków lokalowych;
 2. wspieranie w formie dotacji wysokości wkładu własnego organizacji w przypadku złożenia wniosku przyznanie pomocy i przystąpienia do konkursu ofert ogłoszonych przez inne podmioty;
 3. budowanie społeczeństwa informacyjnego: wspieranie działań w zakresie tworzenia stron internetowych wsi jako platformy komunikacyjnej.
 4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i  współpracy między społeczeństwami .
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Rozdział VII

Okres realizacji programu

§ 7.

Gmina Dobrodzień  realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2023

Rozdział VIII

Sposób realizacji programu

§ 8.

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie  w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.

2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.

3.  Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych,  o których mowa w ust.2 biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie  wysokiej  jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty Programu.

4.  Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 

5. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu urząd może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji.

6. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

Rozdział IX

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9.

 1. Gmina współpracując z Organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2023, szacuje przeznaczyć w uchwale budżetowej na rok 2023 środki finansowe w wysokości nie mniej niż 220.500,00  (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100).
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art.19a ustawy, stanowić będzie  nie  więcej  niż  20% dotacji planowanych w roku 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje.

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu

§ 10.

 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
 1. liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
 2. liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych;
 3. liczby podpisanych /zerwanych umów na realizację zadań publicznych;
 4. wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań;
 5. łącznej wielkości  środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy;
 6. liczby  projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską;                         
 7. konsultowanych przez organizacje.

2. Burmistrz Dobrodzienia  przedstawi  Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu informację z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień   z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami w roku 2023” w terminie do 31 maja roku następnego po roku realizacji programu.

Rozdział XI

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 11.

Roczny program współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 28 października  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na tablicy ogłoszeń urzędu,  w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

§ 12.

 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Dobrodzienia   celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
 2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 z póź. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
 4. Komisja konkursowa rozpatruje  oferty w terminie podanym w ogłoszeniu  konkursowym.
 5. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
 6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
 7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
 8. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 10. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia  braków formalnych  i rachunkowych w  szczególności  poprzez:

- uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem  oraz  jego  załącznikami, w przypadku niezgodności podpisów ze  sposobem reprezentacji określonym w statucie, 

         - poświadczenie załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

 1. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza Dobrodzienia.
 2. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży.

 

PDFprojekt Programu wsp. z org. pozarz..pdf (2,15MB)