Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.169.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.169.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
04-10-2022
Zakres tematyczny:
Budżet

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr S.0050.169.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia  04 października 2022 r.

w  sprawie Budżetu Obywatelskiego Dobrodzienia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z  późń.  zm.), oraz czynności określonych w uchwale Nr XLII/404/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia (Dz.Urz.Woj. Opolskiego, poz. 2161)

§  1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat części wydatków z budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok, o których zdecydują w drodze głosowania mieszkańcy Gminy Dobrodzień.
2. Kwota budżetu Gminy Dobrodzień, której dotyczy Budżet Obywatelski wynosić będzie w 2023 roku 20.000,00  złotych.
3. Kwota Budżetu Obywatelskiego zostanie rozdysponowana według następujących zasad :
1)  15.000,00 zł na projekty związane z rozbudową, modernizacją, zakupem lub remontem mienia gminnego;
2)  5.000,00 zł na wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym lub oświatowym;

§  2

Ustalam harmonogram czynności związanych z wyborem projektów do realizacji w 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej harmonogramem, w następujący sposób :
 

Lp.

Zakres prac

Terminy realizacji

1.

Składanie projektów

07.10.2022  -  27.10.2022

2.

Weryfikacja projektów przez zespół konsultacyjny

28.10.2022  -  09.11.2022

3.

Ogłoszenie wyników weryfikacji

10.11.2022

4.

Głosowanie na projekty mieszkańców Dobrodzienia

14.11.2022 – 30.11.2022

5.

Ogłoszenie wyników

02.12.2022

§ 3

1. Do przeprowadzenia czynności, o których mowa w uchwale oraz  w niniejszym zarządzeniu powołuje się Zespół Konsultacyjny do BO w składzie :
1) Przewodniczący zespołu konsultacyjnego - Zastępca Burmistrza Michał Tul
2) Skarbnik Gminy - Gabriela Gaś
3) Radca Prawny - Andrzej Pawełczyk
4) Radny - Piotr Kapela
5) Pracownik UM - Dariusz Dykta
6) Radny - Jacek Skibe
7) Pracownik UM - Joanna Wodarczyk

2. Zespół, o którym mowa w ust.1 , ponadto wykonywać będzie swoje czynności w oparciu o kartę analizy zadania zgłoszonego do BO, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Do przeprowadzenia kampanii informacyjnej wyznaczam pracownika samorządowego Panią Joannę Wodarczyk.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.169.2022.pdf (346,19KB)

PDFBO karta analizy.pdf (171,23KB)