Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.6.5.2022 - decyzja

Dobrodzień, dnia 26 września 2022 r.

GK.6220.6.5.2022

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, r. poz. 1029 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1, 2 w obrębie Pludry, gmina Dobrodzień”.

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

OKREŚLA

I          Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

II         Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację i eksploatację przedmiotowego przedsięwzięcia:

 1. Wszelkie prace budowlano – montażowe oraz transport elementów konstrukcyjnych prowadzić wyłącznie w porze dziennej od 600 do 2200, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu.
 2. Przed okresem lęgowym ptaków, od 1 września do 19 marca, rozpocząć prace budowlane. W przypadku kontynuowania prac w okresie lęgowym, każdorazowo sprawdzić teren pod względem wystąpienia gniazd. W wypadku wystąpienia lęgów, wyłączyć z prac obszar w promieniu 150 m.
 3. W okresie od 15 lutego do 15 października wykopy, które pozostają otwarte dłużej niż 12 godzin należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia do nich małych zwierząt za pomocą czasowych ogrodzeń zabezpieczających.
 4. Wykonać ogrodzenie z zachowaniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
 5. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji do gruntu i wód. Wyposażyć teren w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków.
 6. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.
 7. Wszelkie prace w okolicach cieku wodnego lub rowu melioracyjnego prowadzić z zachowaniem ostrożności, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód. Minimalna odległość modułów fotowoltaicznych od cieku wodnego powinna wynosić 5 m, a stacji transformatorowej – 50 m.
 8. Podczas mycia paneli stosować wodę zdemineralizowaną bez dodatków chemicznych. Dopuszcza się użycie środków biodegradowalnych.
 9. Stacje transformatorowe zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami, jeśli zastosowane będą transformatory olejowe, każdy wyposażyć w szczelne misy olejowe o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

III       Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

 

UZASADNIENIE

         Wnioskiem z dnia 01.08.2022 roku (data wpływu: 02.08.2022 r.) firma PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1, 2 w obrębie Pludry, gmina Dobrodzień”.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

            - 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

            - 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony został zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z „Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia”, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać.

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy OOŚ w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Dobrodzienia, wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia – obwieszczeniem z dnia 05.08.2022 roku, znak: GK.6220.6.2.2022.

            Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3, ust. 3a ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W ramach procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ pismem z dnia 05.08.2022 r. (znak: GK.6220.6.1.2022) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał w dniu 11 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 12.08.2022 r.) postanowienie znak WOOŚ.4220.285.2022.BB, w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujące warunki:

 1. Prace budowlano – montażowe oraz transport elementów konstrukcyjnych i infrastruktury technicznej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600-2200.
 2. Prace budowlane rozpocząć w okresie od 1 września do 19 marca, tj. przed okresem lęgowym gatunków ptaków krajobrazu otwartego. W przypadku kontynuowania prac budowlanych w okresie lęgowym od 20 marca do 1 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego ich etapu, w ramach nadzoru ornitologicznego sprawdzić planowany teren ich realizacji w zakresie występowania gniazd. W przypadku stwierdzenia lęgów w wykrytych gniazdach, wyłączyć z prac obszar w promieniu 150 m od tych gniazd.
 3. W okresie od 15 lutego do 15 października wykopy, które będą pozostawać otwarte dłużej niż 12 godzin zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia do nich płazów i gadów za pomocą czasowych ogrodzeń zabezpieczających wykonanych z folii, brezentu, geotkaniny lub geowłókniny. Łączenia sąsiednich pasów materiału powinny być szczelne. Część nadziemna ogrodzenia powinna posiadać wysokość nie mniejszą niż 50 cm. Ogrodzenie wkopać w grunt na głębokość minimum 10 cm. Górna krawędź ogrodzenia zabezpieczającego powinna być odgięta w kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod kątem 45-90o, tworząc daszek (przewieszkę) o szerokości minimum 5 cm. Ogrodzenie wesprzeć na metalowych słupkach lub drewnianych palikach długości 80 - 120 cm i rozstawie 150 - 250 cm.
 4. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wykonać z zachowaniem przerwy pomiędzy gruntem, a krawędzią ogrodzenia ok. 20 cm.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu,  opinią z dnia 18 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 22.08.2022 r.) znak: GL.ZZŚ.3.435.171.2022.DB stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych oraz stref ochronnych ujęć wody oraz obszarze przylegającym do jezior. Planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, dla jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz określa warunki tej realizacji:

 1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich ja np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transporty i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 3. wykop zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 4. wszelkie prace w okolicach cieku wodnego lub rowu melioracyjnego prowadzić z zachowaniem ostrożności oraz zachować odpowiednią odległość od nich: modułów fotowoltaicznych w odległości min. 5 m, stacji transformatorowych w odległości min. 50 m;
 5. zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
 6. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju oraz substancji z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną z dnia 22 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 24.08.2022 r.) znak: NZ.9022.4.34.2022.LŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż z załączonej do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że przedsięwzięcie nie powinno spowodować zwiększenia uciążliwości i nie wpłynie ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, oraz  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Dobrodzienia spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informację o wydaniu decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (BIP), jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowanych czynności związanych z wszczęciem postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu reprezentowany przez Burmistrza Dobrodzienia. Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych i adresowych. Informacje o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych zawarte są w rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

Załącznik 1 do decyzji
nr GK.6220.6.5.2022
z dnia 26.09.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1, 2 w obrębie Pludry, gminy Dobrodzień”

            Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 17 MWp. Budowa instalacji przewidziana jest w województwie opolskim, w powiecie oleskim, na terenie gminy Dobrodzień, na działkach o nr ew. 1 i 2 w obrębie Pludry. Całkowita powierzchnia działek wynosi 12,8078 ha. Pod przedsięwzięcie przeznaczony jest obszar o powierzchni do 8,48 ha.

            Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

            Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie niezabudowanym i niezamieszkanym, niezadrzewionym, obecnie użytkowanym rolniczo, na gruntach klas bonitacyjnych RV, RVI, PsV, ŁIV.

            Rodzaj technologii:

 • panele fotowoltaiczne (PV)

Planowana instalacja będzie się składać z paneli fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną. Moduły zostaną zamontowane na specjalnej konstrukcji wsporczej.

 • inwertery (falowniki)

Zostaną zastosowane urządzenia zmieniające charakter energii elektrycznej, na taką, która znajduje się w lokalnej sieci elektroenergetycznej. Falowniki zainstalowane będą w systemie rozproszonym, bądź systemie centralnym, w zależności od możliwości ich podłączenia do modułów PV.

 • stacje kontenerowe

Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych stacji kontenerowych z zastosowaniem transformatorów napięcia nN/Sn. Kontenery będą wyposażone w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji.

 • trasa kablowa

Panele zostaną połączone w zestawy (rzędy, stringi), a następnie z inwerterami za pomocą nadziemnych przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych po konstrukcjach wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemię.

 • możliwe magazynowanie energii

Dopuszcza się zainstalowanie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych. Kontener magazynu nie jest w trwale związany z gruntem. Umieszcza się go na bloczkach betonowych. Każde ogniwo umieszczone jest w szczelnej metalowej obudowie, która umieszczona jest w stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie kasecie akumulatorowej.

 • konstrukcja wsporcza

Projektuje się zastosowanie stalowej wolnostojącej konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne, składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementów mocujących.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFGK.6220.6.5.2022 - decyzja.pdf (2,05MB)