Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLIV/420/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
NR XLIV/420/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-09-2022
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XLIV/420/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 5.517.504,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 97.351,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5.335.376,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 56.301,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 572.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 10.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 56.399.529,97 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 50.544.347,60 zł,
b) dochody majątkowe: 5.855.182,37 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 63.263.308,86 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 51.750.408,25 zł,
b) wydatki majątkowe: 11.512.900,61 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 420.421,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 8.552.687,03 zł.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 6.863.778,89 zł zostanie pokryty:
1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 474 284,19 zł;
2) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 695.000,00 zł;
3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 903,74 zł;
4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.631.907,96 zł;
5) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 61.683,00 zł.
§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian planowanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014r. o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLIV 420 2022.pdf (1,61MB)

 

Głosowanie Uchwały Nr XLIV/420/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Joachim Wloczyk, Dorota Maleska