Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.198.2020

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr S.0050.198.2020

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 16 grudnia 2020 r.

sprawie  stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w  skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 z  późń.  zm.) oraz art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020r. poz. 611  z póżń. zm.), w związku z załącznikiem do uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dnia 29 października 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025 Rozdział 4 – Zasady Polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, zarządza się co następuje:

§  1

Ustala się stawkę bazową  czynszu  w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobrodzień na 6,60 zł za 1m2  powierzchni użytkowej lokalu,  na okres: od dnia 01 lipca 2021 roku  do  dnia 31 grudnia  2021 roku. 

§  2

Ustala się czynniki podwyższające oraz  obniżające stawkę bazową czynszu, określone w załączniku  do niniejszego Zarządzenia.      

§  3

Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu do stosowania stawek wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§  4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

 §  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.198.2020.pdf (562,65KB)