Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.197.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.197.2022

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 16 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr S.0050.212.2019 w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09) oraz art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 2016.1610 t.j. z dnia 2016.10.04) zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 który otrzymuje brzmienie:

,, Ustala się stawkę bazową czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobrodzień na 3,71 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, na okres: od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.197.2020.pdf (141,21KB)