Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.188.2020

ZARZĄDZENIE NR S.0050.188.2020

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 2 grudnia 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w celu dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień z pracodawcą w przedmiocie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK 

Na podstawie art. 23713a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w celu dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień z pracodawcą w przedmiocie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.188.2020.pdf (1,05MB)