Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.63.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.63.2020

Burmistrza Dobrodzienia

 z dnia 17 kwietnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzienia

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 153/2011 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 09 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ Lista obecności winna być codziennie sprawdzana przez Sekretarza. Pracownik sekretariatu w rubryce pracownika nieobecnego w miejscu podpisu zamieszcza poziomą kreskę, nie zamieszczając powodu nieobecności pracownika”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zapoznania się pracowników z jego treścią z mocą obowiązującą od dnia 04 maja 2020r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.63.2020.pdf (170,80KB)