Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.101.2022

ZARZĄDZENIE nr S.0050.101.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 03 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 poz. 503 )
zarządzam, co następuje:

§ 1

1.  Powołuję Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, składającą się  osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanych z teorią i praktyką w zakresie planowania przestrzennego – w następującym składzie:

1)  mgr Helena Nowik
2)  dr Krzysztof Badora
3)  mgr inż. Krzysztof Sikora
4)  mgr inż. arch. Jerzy Przybyła
    pełniących funkcje zgodnie z § 5 Regulaminu.

§ 2

1.  Komisja stanowi organ doradczy Burmistrza w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień .
2.   Komisja jest jawna.

§ 3

1.   W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy opracowań rozpatrywanych na Posiedzeniach komisji   a także koreferenci jeśli zostaną powołani do opracowania.
2.   Posiedzenie Komisji jest jawne.

§ 4

Ustalam zasady organizacyjne działania Komisji, jak w Regulaminie Pracy Komisji stanowiącym  załącznik nr 1  do  niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Tracą moc:
1. Zarządzenie nr 120/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 października 2010 r. w sprawie : powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej; 
2. Zarządzenie nr S.0050.69.2018 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 października 2010 r. nr 120/2010 w sprawie : powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr S.0050.101.2022.doc (55,00KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2022.pdf (1,85MB)