Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień

Dobrodzień, dnia 16.08.2022r.

Nr Spr. IN.7013.8.4.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: "Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień".

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Zamawiający), zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z zamówieniem publicznym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: "Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień".

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień oraz montażu instalacji PV i wymiany źródeł ciepła na ekologiczne obejmującej następujące obiekty.:

1) Budynek Szkoły Podstawowej w Pludrach,

2) Budynek Szkoły Podstawowej w Turzy,

3) Budynek Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu.

W ramach opracowania Wykonawca zobowiązuję się do:

  1. pozyskania map do celów projektowych (jeżeli są wymagane),

  2. projektu budowlanego i projektu wykonawczego lub projektu budowlano – wykonawczego,

  3. opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

  4. opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

  5. uzyskania na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych służących uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę,

  6. dostarczenia Zamawiającemu ww. materiałów w wersji papierowej i elektronicznej,

  7. dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Dokumentacja projektowo–kosztorysowa winna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest Pan Dariusz Dykta i Pani Joanna Nieszwiec-Jaszcz

(tel. 34 35 75 100 wew. 55, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl).

2. Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2022 r.

3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) FORMULARZ OFERTOWY wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1);

2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2);

3) kserokopię wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1) cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

2) wszelkie upusty bądź rabaty należy uwzględnić w cenie oferty,

3) w cenę proponowanej oferty należy wliczyć wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia,

4) w cenę proponowanej oferty należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną zgodnie z w/w wymaganiami (na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM) prosimy złożyć wyłącznie w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, do dnia 26.08.2022r., z dopiskiem: Oferta na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień".

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/ elektronicznie. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną - z niezwłocznym potwierdzeniem faktu zapoznania się z ich treścią, zawsze, jeżeli zażąda tego któraś ze stron.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający w razie wątpliwości dotyczących treści złożonych ofert może zażądać od Wykonawców (w wyznaczonym przez siebie terminie), stosownych wyjaśnień oraz uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

8. Zamawiający może odrzucić ofertę, która nie będzie spełniać możliwie w najszerszym stopniu wymagań opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie niniejszego zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą lub uniemożliwiającą zawarcie umowy.

10. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w toczącym się postępowaniu, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, z uzasadnieniem takiej decyzji.

11. Z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. spełniającą możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiająca najniższą cenę.

12. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, chyba, że zajdą okoliczności uzasadniające unieważnienie postępowania, o których mowa w punkcie 9.

13. W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych lub zaproszeni do dodatkowych negocjacji.

14. Dopuszcza się możliwość negocjacji. Jeśli w toku negocjacji inna oferta stanie się najkorzystniejszą, wymagane jest podjęcie negocjacji również z Wykonawcą składającym pierwotną najkorzystniejszą ofertę.

15. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu: www.bip.dobrodzien.pl

- informacja o wyborze oferty.

16. Po powiadomieniu o wyborze oferty z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, w terminie ustalonym telefonicznie. Umowa będzie zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

17. Udzielenie niniejszego zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.


BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

DOCINFORMACJA O WYBORZE OFERTY.doc (239,50KB)
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (95,75KB)
 

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf (400,72KB)

DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc (262,00KB)

DOCOŚWIADCZENIE WYKONAWCY.doc (241,50KB)

PDFAudyt Pludry 31.01.2021.pdf (2,30MB)

PDFAudyt Dobrodzień 02.02.2021.pdf (2,46MB)

PDFAudyt - Turza 02.02.2021.pdf (2,71MB)