Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLII/408/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
NR XLII/408/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-07-2022
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XLII/408/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 412.160,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 257.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 788.750,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 257.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 565.406,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 50.456.380,34 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 44.659.192,41 zł,
b) dochody majątkowe: 5.797.187,93 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 56.899.737,62 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 46.030.337,01 zł,
b) wydatki majątkowe: 10.869.400,61 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 741.996,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 8.132.265,42 zł.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 6.443.357,28 zł zostanie pokryty:
1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 474 284,19 zł;
2) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 695.000,00 zł;
3) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 903,74 zł;
4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.211.486,35 zł;
5) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 61.683,00 zł.
§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. . Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014r. o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmian planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLII 408 2022.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XLII/ 408/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r. (17:00)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Gabriel Kukowka, Dorota Maleska