Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLII/406/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLII/406/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-07-2022
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

UCHWAŁA NR XLII/406/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w gminie Dobrodzień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w gminie Dobrodzień, zwanego dalej Planem.
2. Obszar opracowania Planu stanowią:
1) teren nr 1 – obejmujący grunty położone w miejscowości Błachów w granicach określonych na załączniku nr 1;
2) teren nr 2 – obejmujący grunty położone w miejscowościach Dobrodzień, Warłów i Rzędowice w rejonie drogi wojewódzkiej nr 901, w granicach określonych na załączniku nr 2.
3. Zakres Planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLII 406 2022.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XLII/406 /2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w gminie Dobrodzień, (16:42)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Bula, Sara Pruska, Robert Kobus, Joachim Wloczyk, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Gabriel Kukowka, Dorota Maleska