Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLII/405/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLII/405/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-07-2022
Zakres tematyczny:
Ochrona środowiska

UCHWAŁA NR XLII/405/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona Powietrza.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr. XXII/196/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielenia i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza, obejmujących wymianę indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust.6 pkt 1 i 4 otrzymują brzmienie:
„1) Kotły na paliwo stałe, (opalane ekogroszkiem, biomasą, zgazowujące drewno);
4) kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej budynku”.;
2) §3 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) 8 300 zł (przy koszcie kwalifikowanym wynoszącym 20 000 zł) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kocioł opalany pelletem zgazowujące drewno oraz dualnych (drewno, pellet) obejmujące wydatki związane z :
a) demontażem/likwidacją kotła lub paleniska,
b) zakupem kotła wraz z koniecznym osprzętem i montażem,
c) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu, w tym układu odprowadzania spalin, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła.
3) 8 800 zł (przy koszcie kwalifikowanym wynoszącym 20 000 zł) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kocioł gazowy lub kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej budynku, obejmujących wydatki związane z:
a) demontażem/likwidacją kotła lub paleniska,
b) zakupem kotła wraz z koniecznym osprzętem i montażem,
c) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu, w tym układu odprowadzania spalin, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła”..
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLII 405 2022.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XLII/405 /2022 w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona Powietrza, (16:38)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Radosław Zając, Joachim Wloczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Gabriel Kukowka, Dorota Maleska