Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLII/404/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLII/404/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-07-2022
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XLII/404/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.

Na podstawie art. 5 a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Dobrodzienia budżetu obywatelskiego w formie regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Projekty wybrane w danym roku, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie budżetu obywatelskiego Dobrodzienia, zostaną wpisane do budżetu Gminy Dobrodzień na rok następny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/323/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLII 404 2022.pdf

 

Głosowanie  uchwały Nr XLII/404 /2022 w sprawie  przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Dobrodzienia, (16:33)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Gabriel Kukowka, Dorota Maleska