Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 22 listopada 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Obrady rozpoczęto 22-11-2021 o godz. 15:03, a zakończono o godz. 19:14 tego samego dnia.

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania ). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

1. Sara Pruska

2. Tomasz Miazga

3. Dorota Wołowczyk

4. Jacek Skibe

5. Piotr Kapela

6. Gabriel Kukowka

7. Robert Kobus

8. Joachim Wloczyk

9. Dorota Maleska

10. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

1        Przyjęcie porządku posiedzenia.

2        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

3        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

4        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

5        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

6        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „ Klub Senior+” na terenie Gminy Dobrodzień i włączenia go w struktury organizacyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

7        Informacja na temat stanu osobowego pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej wymiaru etatu i zakresu obowiązków oraz wprowadzenia powszechnej nauki pływania w klasach I – III.

8        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji.

9        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień.

10    Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

11    Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

12    Sprawy różne.

Punkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że proponuje się wykreślić z porządku posiedzenia punkt 6 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „ Klub Senior+” na terenie Gminy Dobrodzień i włączenia go w struktury organizacyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

Projekt porządku posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Sara Pruska, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Punkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Inspektor Irena Kurtz poinformowała, że używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody zdrowotne i społeczne. Koniecznym staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczania popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Szczególnie istotne jest, aby działania takie podejmowane były już na poziomie lokalnym. Nadużywanie alkoholu powoduje nie tylko szkody zdrowotne, ale również społeczne, takie jak:

- naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego

- przestępczość

- przemoc w rodzinie

- ubóstwo i bezrobocie.         

- wypadki samochodowe (ze statystyk policji wynika, że do 31.10.2021 r. mieliśmy 64 (28) kierujących pod wpływem alkoholu)

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  określa strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu  i narkotyków.

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w gminie, opiera się na systemowym i konsekwentnym wdrażaniu programów profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie.

Wspólnie ze szkołami podstawowymi prowadzimy szereg kampanii profilaktycznych,  aby uświadomić młodym ludziom jakie zagrożenie pociąga za sobą picie alkoholu, czy zażywanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

Organizowane są konkursów literackich, plastycznych mówiące o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Organizowane są zajęcia z profesjonalistami w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Ostatnio w 5 naszych szkołach podstawowych prowadzone były warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców pt: „ Depresja i autodestrukcja – nie bój się poprosić o pomoc”.

Występujące problemy alkoholowe w naszej gminie rozwiązywane są przy udziale takich  jednostek jak:

1. Komisariat Policji w Dobrodzieniu.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Zespół Interdyscyplinarny w Dobrodzieniu.

5.  Poradnia Odwykowa w Oleśnie

Na realizację gminnego programu profilaktycznego na rok 2022 przeznaczono 217.000,00 zł w tym na narkomanię 20.000,00, alkohol 197.000,00.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Sara Pruska, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Punkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Radny Joachim Wloczyk zwrócił się z zapytaniem czy Gmina posiada dane o skali zasięgu zjawisk związanych z narkotykami. Czy ta skala się zmniejsza czy zwiększa.

Inspektor Irena Kurtz wyjaśniła, że pisząc Program zwraca się o dane statystyczne do Komisariatu Policji, które znajdują się w tym Programie. Jeżeli chodzi o narkomanię na terenie Gminy jest to zjawisko minimalne.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Sara Pruska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Punkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Inspektor Irena Kurtz poinformowała, że Gmina Dobrodzień realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy.

Celem głównym przyjęcia   programu jest  budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień, a organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego mające na celu rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, wzmacnianie  roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Przedmiotem współpracy Gminy jest realizacja zadań własnych określonych w ustawie. Takimi zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi są:
1) oświata, wychowanie  oraz  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  wśród dzieci i młodzieży

2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

3) ochrona i   promocja zdrowia

4) profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

6) turystyka i wypoczynek

7) rozwój i odnowa wsi

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie  w trybie otwartego konkursu ofert.

Gmina szacuje przeznaczyć środki finansowe określone w uchwale budżetowej na rok 2022 w wysokości 320.500,00.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art.19a ustawy, stanowić będzie  nie  więcej  niż  20% dotacji planowanych w roku 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Joachim Wloczyk, Sara Pruska, Jacek Skibe, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Nastąpiła zmiana kworum (15:29)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

1. Radosław Zając

Przewodniczący komisji przedstawił treść pisma mieszkanki ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu w sprawie uciążliwości wynikające z bycia sąsiadem sklepu monopolowego.

Następnie poprosił o zabranie głosu proszę panią Irenę Kurtz  celem przedstawienia opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Irena Kurtz poinformowała, że Komisja RPA skierowała pismo do Policji celem pozyskania informacji.

Inspektor zwróciła uwagę na fakt, że policja  wykazała w informacji dotyczącej rozpijania młodzieży – 0. W Komisja RPA jest także przedstawiciel policji, który poinformował, że nie przypomina sobie, by było zgłoszenie w sprawie osób agresywnych. Opisane wydarzenie jest wykroczeniem i podlega pod Kodeks Karny, tylko policja musiałaby wszcząć dochodzenie.

Przewodniczący Komisji uważa, że jeśli są naruszone paragrafy Kodeksu Karnego  sprawą powinna zająć się policja. W sprawozdaniu wykazano 1 zdarzenie z udziałem osoby niepełnoletniej.

Radny Jacek Skibe poinformował, że był  świadkiem jak ze sklepu wybiegają osoby pijane. Zaproponował, by odbywały się częstsze patrole policji na ul. Lublinieckiej  ( w okolicy sklepu monopolowego) oraz kontrole wyrywkowe sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem małoletniej młodzieży.

Radny Joachim Wloczyk poinformował, że słyszał o problemie, że na tyłach budynku osoby spożywają alkohol. Uważa, że sklep jest usytuowany we właściwym miejscu i spełnia wszystkie warunki by otrzymać akcyzę na sprzedaż alkoholu. Jeżeli natomiast odbywa się sprzedaż alkoholu osobom nieletnim to należy tą sprawę obserwować.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że osoba pełnoletnia, która kupuje alkohol  nieletnim popełnia wykroczenie.

Radny Tomasz Miazga uważa, że adresat tego pisma powinien zgłosić sprawę na policję.

Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

Dyrektor MGOPS Klaudia Tkaczyk poinformowała, że związku z faktem, że Gmina Dobrodzień nie przystąpiła, jako partner do projektu "Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja" placówki wsparcia dziennego, która miała działać w ramach struktury organizacyjnej i na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu nie powstała, dlatego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały, po cz czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Joachim Wloczyk, Sara Pruska, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 6 zostały wykreślony z porządku posiedzenia.

Punkt 7. Informacja na temat stanu osobowego pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, wymiaru etatu i zakresu obowiązków oraz wprowadzenia powszechnej nauki pływania w klasach I – III.

Informację na powyższe przedstawiła Dyrektor GOKSiBP Agnieszka Hurnik.

Struktura zatrudnienia w GOKSiBP:

1        Główny księgowy

2        Specjalista do spraw kadr i płac

3        Instruktor kulturalny

Rękodzielniczka - w ramach etatu prowadzi zajęcia artystyczne dla dorosłych (Sekcja Rękodzieła Artystycznego), dla dzieci (Sekcja Plastyczna), raz w miesiącu zajęcia ze stolarki dla dzieci z ojcami „Tato zróbmy coś fajnego”, naukę szycia „Guzik z pętelką”, Najnowsze zajęcia to nauka malowania porcelany „Klub dobrodzieńskich malarek porcelany”

 oraz wszelkie warsztaty i animacje dla dzieci również w świetlicach wiejskich (raz w tygodniu). Organizuje również różne imprezy kulturalne. Prowadzi UTW.

4        Instruktor kulturalny

W ramach etatu prowadzi zajęcia teatralne, pisze i realizuje projekty, organizuje imprezy kulturalne oraz kataloguje zbiory muzealne w muzeum. Organizuje również urodziny dzieciom i opiekuje się Klubem Malucha. Prowadzi stronę FB i Instagram.

5        Referent do spraw administracji

Zajmuje się w połowie etatu sekretariatem oraz organizacją pracy basenu. W drugiej połowie etatu instruktorskiego zajmuje się organizacją konkursów dla szkół oraz sztabem WOŚP.

6        Specjalista do spraw obsługi technicznej

Prowadzi stronę internetową, nagłaśnia wszystkie imprezy, nagrywa i montuje filmy (kupiliśmy z projektu program do montowania), jest kierowcą busa służbowego - wozi uczestników sekcji oraz dzieci niepełnosprawne na zlecenie Gminy. Zajmuje się również kinem plenerowym oraz niektórymi imprezami sportowymi.

7        Pracownik gospodarczy

Zajmuje się utrzymaniem czystości w obiekcie

8        Pracownik gospodarczy

Zajmuje się utrzymaniem czystości w obiekcie

9        Pracownik gospodarczy - konserwator

Zajmuje się utrzymaniem czystości i zieleni na terenie obiektu oraz drobnymi naprawami oraz konstruowaniem dekoracji.

10     Dyrektor

Kryta Pływalnia „Delfin”:

1 Ratownik

2 Ratownik

3 Trener pływania

4 Trener pływania 1/2

5 Pracownik obsługi - kasjer

6 Pracownik obsługi - kasjer

7 Pracownik obsługi - kasjer

8 Konserwator - palacz

9 Stróż

Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

1 Bibliotekarz -1

2 Kierownik biblioteki 1

3 Bibliotekarz - 1

Filie:

- w Pludrach -  1/1

- w Myślinie 1/2

- w Szemrowicach 0/17

Dyrektor GOKSiBP  poinformowała, że złożyła wniosek o  dodatkowe ½ etatu na krytej pływalni celem zatrudnienia trenera nauki pływania. Poinformowała, że dużym obciążeniem są wyjazdy na zawody. Praktycznie wszystkie weekendy są zajęte.

Dyrektor poinformowała, że Gmina Dobrodzień wzięła udział w darmowych zajęciach aerobiku zorganizowanym przez LGD – było 20 miejsc na 7 gmin). Zainteresowanie było bardzo duże, ale nie wszyscy chętni mogli uczestniczyć ze względu na brak miejsc. Udział wzięły osoby
z Uniwersytetu III wieku, ale było jeszcze wielu innych seniorów, którzy nie mogą ponieść opłaty.  Żeby zajęcia były darmowe trener musi mieć większą ilość godzin. Trener nauki pływania ma uprawnienia do prowadzenia takich zajęć, ale są one odpłatne. Istnieje możliwość zwiększenia zakresu czynności tej osobie. Dyrektor uważa, że warto tej osobie zapłacić, by w dalszym ciągu pracowała i angażowała się.

Dyrektor poinformowała, że zajęcia na pływalni w klasie 3 odbywają się, szkoły nie zdecydowały się, by wysłać uczniów klas 2 ze względu na okres pandemii.

Na pytanie Przewodniczącego RM czy w chwili obecnej prowadzona jest pozalekcyjna nauka pływania, Dyrektor wyjaśniła, że nie. Jest prowadzony kurs nauki pływania szkolny bezpłatny.

Przewodniczący RM stwierdził, że jest za zwiększeniem etatu trenera do pełnego, gdyż nauka pływania ma wpływ na rozwój fizyczny dzieci, który jest bardzo ważny.

Przypomniał, że osoba ta prowadzi 38 godzin nauki pływania, 80 godzin w klubie  Vega do tego dochodzą  wyjazdy na zawody co daje  niejednokrotnie około 138 godzin pracy  przy zatrudnieniu na 1/2 etatu.

Uważa, że byłoby problemem znalezienie innego trenera nauki pływania.

Zaproponował, by przychylić się do wniosku o zwiększenie etatu trenera nauki pływania, by osoba ta mogła zajmować się nauką pływania uczniów szkół.

Dyrektor Hurnik stwierdziła, że złożony wniosek jest uzasadniony, gdyż osoba ta pracuje dużo godzin i pracę wykonuje z pasją.

Poinformowała, że młodzi ratownicy wnioskowali o podwyżkę, ale nie jest temu przychylna.

Przewodniczący RM zapytał jakie są plany związane z jarmarkiem Mikołajkowym.

Dyrektor Agnieszka Hurnik poinformowała, że zastępca Burmistrza wnioskował, by przyspieszyć jarmark na dzień 4-5 grudnia, by było wspólne zapalenie choinki ( są uzależnienie od ZGKiM).

6 grudnia Mikołaj wraca na salę widowiskową, gdzie będą występowały dzieci jak to miało miejsce wcześniej,co było pomysłem dyrektora przedszkola. Był pomysł, by Mikołaj objeżdżał wioski, by dzieci spotkały się w jednym miejscu , lecz związane jest to z dodatkowymi kosztami. Ostatecznie zaplanowano występy dzieci na dzień 4 i 5 grudnia, będą także wystawione stoiska na otwartym rynku.

Przewodniczący RM zwrócił się do Dyrektor DOKSiBP, by Święto Niepodległości odbyło się w innej formie. Uważa śpiewanie hymnu na stadionie za parodię. Zaproponował, by w przyszłym roku odbyły się na rynku godne imprezy upamiętniające wydarzenia.

Zapytał dlaczego tak późno ustawiona została wystawa na rynku.

Dyrektor DOKSiBP wyjaśniła, że nie oni zajmowali się wystawą – nie została ona sprowadzona przez Dom Kultury.

Poinformowała, że zgodnie z sugestią święto 11 listopada trzeba będzie przeorganizować cały dzień w zależności od biegu. W roku ubiegłym było więcej uczestników, teraz jest ich mniej i biegacze stwierdzili, że nie będą czekać godziny, by zaśpiewać hymn. Stąd to dwukrotne śpiewanie hymnu. Gdy hymn będzie śpiewany na rynku, będzie problem ze sprzętem. Trzeba będzie to zorganizować godzinowo.

Przewodniczący RM przypomniał jak to trzy lata temu pięknie odśpiewano hymn na rynku.

Jeszcze raz poprosił, by zastanowić się nad zmianą miejsca odśpiewania hymnu (na rynku).

Przewodniczący RM zwrócił się z zapytaniem do Dyrektor A. Hurnik czy z Instytutu Śląskiego nikt nie zwracał się w sprawie organizacji wystawy. Dyrektor Hurnik wyjaśniła, że nikt w tej sprawie się nie kontaktował.

Przewodniczący Komisji Oświaty stwierdził, że w przyszłym roku trzeba się przygotować do planu obchodów Święta Niepodległości.

Radny Radosław Zając zwrócił się z zapytaniem czy można podnieść temperaturę wody w basenie, gdyż jest zimna woda i ludzie wolą jechać na basen do Olesna.

Dyrektor Hurnik wyjaśniła, że jest to zależne od systemów, które posiadają. System pokazuje, że temperatura jest prawidłowa. Czasami uda się podnieść temperaturę wody w niecce.

Stwierdziła, że basen jest bez atrakcji, jest kameralny, można spokojnie popływać, jest 1 na okolicę. Poinformowała, że spróbuje zająć się sprawą temperatury wody.

Burmistrz poinformował, że wydał zlecenie na ustawienie choinki w rynku.

Burmistrz zapytał czy w tym roku odbędą się eliminacje do ogólnopolskiego przeglądu kolęd oraz zastanawiał się czy jarmarku nie przenieść na ten dzień, by ludzie mogli spokojnie z niego skorzystać.

Dyrektor Hurnik poinformowała, że robili przesłuchania w różnej formie, na jarmarku również, ale to się nie sprawdziło dlatego wrócili do formy w sali widowiskowej.

Na jarmarku w dniu 4 i 5 grudnia wystąpią dzieci ze szkół, Dokisiaki, osoby uczące się gry na instrumentach. Data konkursu jest sztywna, zastanawiała się, by pozostawić te dwa wydarzenia jako osobne.

Na pytanie Burmistrza ile trzeba przygotować stoisk, Dyrektor Hurnik wyjaśniła, że jest zainteresowanie, więc może trzeba będzie wystawić wszystkie stoiska. Uważa, że fajnie jest mieć stoiska, i by jarmark trwał nawet kilka tygodni.

Przewodniczący RM zaproponował, by osoby, które biorą udział w eliminacjach przeglądu kolęd zaśpiewały także w okresie jarmarku.

Dyrektor Hurnik poinformowała, że nie zawsze te zespoły chcą brać udział ale nasze zespoły wystąpią na jarmarku. Eliminacje odbywają się na sali widowiskowej, gdzie wstęp jest wolny.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że to nie On wymyślił datę 4-5 grudnia, gdyż był w domu kultury i zostawił wolną rękę odnośnie daty.

Poinformował także, że trener nauki pływania jest zatrudniona na 1/2 etatu i opłacana jest ze środków domu kultury.

Dyrektor domu kultury poinformowała, że Stanisław Werner, który prowadzi Zespół Pieśni Regionalnej otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego. Natomiast Pani Beata Kupiec otrzymała wyróżnienie.

Muzeum otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego  - Wydarzenie Muzealne Roku – w kategorii działania edukacyjne za działania edukacyjne związane z postacią historyczną w stroju z epoki – Królową Karolę.

Burmistrz poinformował, że budżet przyszłoroczny jest dużo trudniejszy od wcześniejszych i nie uwzględniono wszystkich życzeń. Jak rozpocznie się rok budżetowy to będzie można jeszcze szukać środków.

Przewodniczący Komisji wyraził swoje obawy, że obecna pani trener przy takich zarobkach może zrezygnować i ciężko będzie znaleźć osobę na jej miejsce.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że na tę chwilę budżet domu kultury został zaplanowany w wyższej kwocie niż poprzednio. Zmniejszone zostały środki o około 30 000,00 zł, ale w projekcie budżetu założono zwiększenie etatu dla p. Weroniki – trenera nauki pływania. Zwróciła uwagę na fakt, że kolejny rok budżetowy będzie jeszcze trudniejszy.

Skarbnik poinformowała, że dyrektor domu kultury w przedłożonym projekcie budżetu zaplanowała pełny etat dla trenera nauki pływania.

Burmistrz wyjaśnił, że wniosek został złożony wcześniej, plan budżetu trzeba było przedłożyć wcześniej i stąd to ujęcie w planie finansowym.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że ma nadzieję, że przeważy rozsądek. 

Przewodniczący RM zwrócił uwagę na fakt, że dyrektor domu kultury już założyła w planach budżetu na przyszły rok zatrudnienie trenera nauki pływania na cały etat. Stwierdził, że jest za zatrudnieniem na pełny etat, ale chodzi o fakt, że dyrektor już to zaplanowała.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że dyskusja miała by sens przed ustaleniem budżetu. 2 300 000,00 zł  jest w budżecie domu kultury i generalnie nie ma na to wpływu jak te środki zostaną przeznaczone. Kwota 21 500,00 zł ( na zwiększenie etatu trenera) nie robi tutaj wrażenia.

Skarbnik zgodziła się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji, budżet nie został obcięty drastycznie, gdyby zmniejszono budżet o 100 000,00 zł, a Rada byłaby przeciwna to trzeba by wskazać skąd te środki przenieść.

Radny Radosław Zając stwierdził, że na pływalni jest 1 1/2 etatu trenera nauki pływania i była dyskusja, by zwiększyć etat. Zapytał co robi konserwator i stróż na etacie.

Wyjaśniono, że konserwator i stróż  mają  inne obowiązki. Konserwator dba o działanie sprzętu związanego z ogrzewaniem i wentylacją budynku, a stróż musi dopilnować wszystkich urządzeń w nocy.

Radny Tomasz Miazga zapytał czy jako Rada nie powinni zajmować się kto powinien być jeszcze zatrudniony czy jest to w gestii dyrektora domu kultury.

Przewodniczący Komisji przyznał radnemu rację, ale stwierdził, że  trwała dyskusja o kwocie podwyższenia budżetu wynikającej z dodatkowego zatrudnienia na 1/2 etatu.

Przewodniczący RM stwierdził, że częściowo radny T. Miazga ma rację, ale dzisiejsza dyskusja jest na prośbę dyrektora domu kultury.

 Przewodniczący Komisji Oświaty ogłosił przerwę.

Po przerwie.

Punkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji.

Niniejsza rezolucja podyktowana jest faktem licznego sygnalizowania przez  mieszkańców Gminy, w którym wskazują na problem związany z poczuciem braku bezpieczeństwa dla zdrowia a nawet życia  w związku używaniem fajerwerków i innych materiałów w czasie imprez sylwestrowych. Wskazują oni na fakt, iż w pierwszej kolejności zachowanie bezpieczeństwa jest warunkiem podstawowym aby uniemożliwiać względnie ograniczać powyższe działania.
Obowiązująca regulacja prawna w tym, zapisy kodeksu wykroczeń uniemożliwiają ingerencję  przez gminę dotyczące ich używania na zasadach prawa miejscowego.
Podejmowane przez rady gmin uchwały są bowiem eliminowane z obrotu prawnego przez organy nadzoru prawnego (urzędy wojewódzkie) jako niezgodne z obowiązującym prawem, stąd jedynym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie zapisów ustawowych, które pozwoliłyby na skuteczną ingerencję przez organy gminy na ograniczenie możliwości wykorzystywania fajerwerków i innych materiałów w okresie organizowania imprez sylwestrowych.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji.

Wyniki imienne:

ZA(8):

Robert Kobus, Joachim Wloczyk, Sara Pruska, Piotr Kapela, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Dorota Maleska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Gabriel Kukowka, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień.

Sekretarz Gminy poinformował, że zachodzi konieczność zmiany załącznika nr 2 do wyżej wymienionej uchwały. Nastąpiło połączenie Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną  wskutek czego powstał Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu.

Nastąpiła zmiana Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu na Gminny Żłobek „Kraina Uśmiechu w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie  projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Radosław Zając, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Piotr Kapela, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 10. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Nastąpiła dyskusja.

Radny Joachim Wloczyk zapytał czy Gmina Dobrodzień otrzymała środki z Polskiego Ładu.

Burmistrz poinformował, że miały to być projekty strategiczne w związku z czym Gmina złożyła 2 projekty. Na wyasfaltowanie dróg do posesji (ponad 20 km) na kwotę 25 mln zł i drugi projekt na remont ul. Piastowskiej ( jako właściciele drogi) na ponad 26 mln zł.

Okazało się jednak, że środki przyznano na małe projekty ( 500,00 zł/ mieszkańca). Niestety nie otrzymaliśmy środków z Polskiego Ładu.

Radny Joachim Wloczyk zapytał czy nie można by zwiększyć środków na obsługę stadionu – jest propozycja 32 000,00 zł. do 40 000,00 zł z uwagi na wzrost cen paliwa, nawozów, potrzebę postawienia z tyły stadionu nowego ogrodzenia. Poinformował także, że za dwa lata bramki nie będą spełniały wymogów.

Skarbnik zapytała z jakich środków ma zwiększyć wydatki, gdyż nie widzi takiej możliwości. Co do ogrodzenia wyjaśniła, że można wykonać je ze środków majątkowych. Poprosiła o wstrzymanie się do czasu otrzymania subwencji.

Przewodniczący RM poruszył sprawę diet dla sołtysów i radnych.

Korzysta z faktu, ze radni posiadają inicjatywę uchwałodawczą i taką inicjatywę podejmą. Forma, która była dotychczas nie jest do końca prawidłowa. Radni spełniają wiele obowiązków. Przewodniczący RM zdaje sobie sprawę, że radni otrzymują już od 7 lat diety, które zostały uchwalone w 2014 roku. Uważa, że forma ryczałtów byłaby właściwa. Cieszy się, że radni interesują się sprawami gminy, mieszkańców, reprezentują gminę na zewnątrz.

Poinformował, że złoży projekt uchwały w sprawie diet dla radnych i dla sołtysów.

Burmistrz wyjaśnił, że ostatnie wyroki sądów administracyjnych i decyzje wojewodów wskazują, że diety w formie ryczałtu są uchylane przez wojewodów i kierowane do sądu.

Uważa, że forma diety za posiedzenie komisji i sesję rady jest właściwa, gdyż dieta jest formą rekompensaty za utracony czas.

W związku ze zmianą formy wypłacania diet Burmistrz poprosił, by radni wskazali komu zabrać środki i przeznaczyć na ten cel.

Skarbnik poinformowała, że jest planowana podwyżka diet w budżecie.

Przewodniczący RM przypomniał, że na działalność rady w 2014 roku była kwota 104 000,00 zł a na rok 2022 jest planowana 118 900,00 zł.

Burmistrz wyjaśnił, że podzielono środki na tyle na ile była możliwość.

Przewodniczący RM stwierdził, że dziś żałuje, że tej inicjatywy nie podjął wcześniej, ale był przekonywany, że to nie ten moment.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że posiadają możliwość inicjatywy uchwałodawczej. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Joachim Wloczyk, Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Gabriel Kukowka, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Tomasz Miazga, Dorota Maleska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

OPINIA KOMISJI  NA TEMAT PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022R.

  Komisja stwierdza, że do projektu przyjęto dochody w kwocie 47.585.187,56 zł. Dotacje, subwencje i udziały w podatkach PIT i CIT  zostały wprowadzone do projektu budżetu w kwotach zgodnych z otrzymanymi zawiadomieniami.

            W dziale 801 (Oświata i wychowanie) przyjęto dochody w wysokości 1.390.245,19 zł w tym:

- z tyt. dotacji w kwocie 467.590,19 zł,

- z tyt. dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe i urząd miejski w kwocie 922.655,00 zł.

            W dz. 855 (Rodzina) i 852 (Pomoc społeczna) z tyt. dotacji przyjęto dochody w wysokości 6.770.500,00 zł, a z tyt. dochodów własnych kwotę 369.750,00zł, z tego :

- związanych z działalnością  MGOPS 125.200,00 zł,

- pobieranych przez Gminny Żłobek 210.150,00 zł.

            Analizując projekt budżetu w zakresie wydatków ustalono, że zostały one zaplanowane na poziomie 52.311.420,90 zł.

            Na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy oraz Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 20.605.761,73 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 852.820,82 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka.

            Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w projekcie budżetu przeznaczono kwotę 217.000,00zł, w tym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 197.000,00zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 20.000,00 zł, tj. w wysokości odpowiadającej planowanym dochodom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

            W dz. 852 (Pomoc Społeczna) i dz. 855 (Rodzina), poza wydatkami na funkcjonowanie Gminnego Żłobka, ujęto wydatki w wysokości 9.767.546,11 zł.

            Na zadania z zakresu kultury w projekcie przeznaczono środki w wysokości 2.436.196,97zł, w tym m.in. na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2.286.700,00 zł i na dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 25.500,00 zł.

            W budżecie gminy zabezpieczono również środki na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie186.207,60 zł oraz promocję gminy w wysokości 36.500,00 zł.

            Po zapoznaniu się z projektem budżetu Komisja stwierdza, że zabezpiecza on realizację podstawowych potrzeb gminy z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, promocji gminy.

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 r. Komisja opiniuje  pozytywnie. 

Punkt 10. Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.

2. Spotkanie z dyrektorami i wizytacja placówek oświatowych.

3. Zapoznanie się z informacją o stanie i realizacji zadań związanych z kulturą.

4. Spotkanie z działającymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi z terenu Gminy Dobrodzień.

5. Zapoznanie się z informacją o stanie i realizacji zadań związanych ze sportem.

6. Spotkanie z organizacjami sportowymi działającymi na terenie Gminy Dobrodzień.

7. Spotkanie z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy Dobrodzień.

8. Zapoznanie się z informacją o stanie i realizacji zadań związanych z promocją Gminy Dobrodzień.

9. Zapoznanie się z informacją o stanie i realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia.

10. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

11. Opiniowanie stawek podatkowych na rok 2023.

12. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2023.

Głosowanie propozycji do planu pracy komisji na 2022 rok,

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Radosław Zając, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

11. Sprawy różne.

•    Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Państwa Eweliny – Kot – Filipczyk i Lesława Filipczyk w sprawie pielęgniarstwa środowiskowego.

Temat zostanie rozpoznany przez Burmistrza i ponownie powróci na posiedzenie Komisji. 

•    Przewodniczący Komisji poinformował, że na panelu radnego został zamieszczony Regulamin organizowania imprez w obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną w Dobrodzieniu w czasie wynajmu danych obiektów.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Promocji
Gabriel Kukowka

PDFProtokół z dnia 22 listopada 2021.pdf (3,74MB)