Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Wycinki drzew z terenu Gminy Dobrodzień

Dobrodzień, dnia 07.07.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy

,,Wycinki drzew z terenu Gminy Dobrodzień”

 

ZAMAWIAJĄCY:

nazwa zamawiającego – Gmina Dobrodzień reprezentowana przez Burmistrza Gminy Dobrodzień

adres zamawiającego – Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

telefon – 34/ 35 75 100 wew. 25

faks – 34/ 35 75 100 wew. 30

e-mail

NIP – 5761557210

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Wycięcie czterech sztuk drzew (4 szt.) z gatunku topola o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 156 cm, 167 cm, 125 cm, 184 cm i 170 cm, usytuowanych na działce nr 72, arkusz mapy 14 obręb ewidencyjny 0015 Ligota Dobrodzieńska.
  2. Wyfrezowanie pni na głębokość 10 cm poniżej normatywnej powierzchni terenu.
  3. Odkupienie 100% pozyskanego drewna (wg cen i ilości wynikających z protokołu brakarskiego zatwierdzonego przez uprawnionego leśnika i sporządzonego przez Wykonawcę przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Dobrodzień).
  4. Uporządkowanie terenu polegające na :

- zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna,

- zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Dodatkowe informacje:

• zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym należy przeprowadzić ww. prace,

• złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonywania ww. prac, m.in.:

- operatorzy pilarek muszą posiadać uprawnienia uzyskane na kursach specjalistycznych;

- pracownicy pracujący na podnośniku hydraulicznym winni posiadać badania lekarskie pod kątem możliwości pracy na wysokościach;

- robotnicy muszą być wyposażeni w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej;

- na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę i obalanie drewna, muszą przebywać co najmniej dwaj pracownicy, mający możliwość kontaktowania się;

- w czasie burzy należy skryć się do najbliższego budynku a w przypadku braku, do samochodu oddalonego od miejsca wycinki na odległość minimum dwukrotnej wysokości drzewa;

- podcinkę "niską" o średnicy konarów do 10 cm dopuszcza się przy użyciu narzędzi ręcznych, pił ogrodniczych. Przy większej średnicy cięcia należy stosować pilarki mechaniczne, a przy większej wysokości winny być stosowane podnośniki hydrauliczne przystosowane do pracy na wysokości;

- kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorującą wycinkę w porozumieniu z operatorem piły, uwzględniając urządzenia obce przebiegające w strefie wycinki oraz odległość jezdni, drogi itp.;

- przed przystąpieniem do ścinki wszyscy robotnicy muszą być zapoznani z organizacją prac i zagrożeniami występującymi na powierzchni strefy;

- wszyscy pracownicy uprzątający gałęzie muszą stosować rękawice ochronne i kamizelki ostrzegawcze;

• wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zadania,

• wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej,

• wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób nie powodującym kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego,

• w trakcie prowadzonych prac do Wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, itp.

• wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i /lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac,

• drewno pozyskane w wyniku wycinki zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy - wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość drewna.

• zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia wykonania całości lub części prac.

Zamówienie jest prowadzone bez zastosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z sporządzeniem protokołu brakarskiego: 31.08.2022 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

-     opatrzona pieczątką firmową,

-     posiadać datę sporządzenia,

-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-     zawierać wartość oferty (netto i brutto) dla przedmiotu zamówienia,

-     określać termin wykonania zamówienia,

-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,

- wydruk z CEiDG świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień związanych z wycinką drzew.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl do dnia 29.07.2022 r. do godz. 12:00 z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe : wycinka drzew w Ligocie Dobrodzieńskiej.” Lub za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres: Urząd Gminy Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień pokój nr A-101 lub pod nr tel. 34/ 3999525.

 

ZAŁĄCZNIKI

DOCXFORMULARZ OFERTOWY.docx (14,87KB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA.docx (16,20KB)

PDFZapytanie ofertowe - Wycinki drzew z terenu Gminy Dobrodzień.pdf (141,70KB)