Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLI/403/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLI/403/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
23-06-2022
Zakres tematyczny:
Inne

UCHWAŁA NR XLI/403/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień – jako Partnera do projektu pn.: „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1,2 i 4 oraz art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.), w związku z art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz.818 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dobrodzień, jako Partnera do projektu pn.: „Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XIV dedykowana zwalczaniu skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.
§ 2. Projekt, o którym mowa w §1 realizowany będzie przez Gminę Dobrodzień w partnerstwie z:
1) Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu – Partner Wiodący;
2) Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu - Partner;
3) gminami województwa opolskiego, które zgłosiły akces udziału w projekcie - Partnerzy.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do podpisania umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu – Partnerem Wiodącym, określającej zasady i zakres współpracy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLI 403 2022.pdf

 

Głosowanie Uchwały Nr XLI/403/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień - jako Partnera do projektu pn: "Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim". (17:24)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Robert Kobus, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska