Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.11.2022

Zarządzenie Nr S.0050.11.2022
Burmistrza Dobrodzienia
 z dnia 24 stycznia 2022

w sprawie prowadzenia ewidencji  zbiorników bezodpływowych  i  ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam  w Urzędzie Dobrodzień sposób prowadzenia:

  1.  ewidencji zbiorników bezodpływowych,
  2.  ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. W Urzędzie Miejskim ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzi się w formie elektronicznej.

§ 2

1. Ewidencje, o których mowa w §  1 zawierają dane o:

  1. właścicielu lub posiadaczu nieruchomości,
  2. adresie i  nr ewidencyjnym  nieruchomości;
  3. danych technicznych zbiornika bezodpływowego w tym częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych;
  4. danych technicznych i parametrów przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2022.pdf (15,70KB)