Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.06.2022 - Decyzja GK.6220.5.5.2022

Dobrodzień, dnia 22.06.2022 r.

GK.6220.5.5.2022

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwaną dalej ustawą OOŚ, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

OKREŚLA

 1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pludrach”, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.
 3. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

            Wnioskiem z dnia 19.04.2022 r. Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Pludrach.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj.: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

            a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,

            b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

            c) przyłączy do budynków.

            Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony został zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z „Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia” i kopią mapy ewidencyjnej.

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy OOŚ w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Dobrodzienia wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia – obwieszczeniem z dnia 26.04.2022 roku, nr: GK.6220.5.1.2022.

            Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3, ust. 3a ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w miejscowości Pludry.

            W ramach procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ pismem z dnia 26.04.2022 r. (znak: GK.6220.5.2.2022) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu,  opinią z dnia 09.05.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 12.05.2022 r.) znak: GL.ZZŚ.3.435.86.2022.MO stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazując, iż planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek), obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, stref ochronnych ujęć wody, obszarze przylegającym do jezior i obszarze zagrożenia powodziowego oraz określa warunki tej realizacji:

 1. zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód – min. 50 m od skarp cieków wodnych, poza obszarami podlegającymi ochronie;
 2. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 4. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 5. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwodnienia wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 6. roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
 7. wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego;
 8. urządzenia wchodzące w skład kanalizacji sanitarnej utrzymywać w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń, a wszelkie awarie niezwłocznie usuwać;
 9. na przejście rurociągiem (kanalizacją sanitarną) przez wody powierzchniowe (Skrzydłowicki Potok) uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

            W dniu 10.05.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wezwał inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie określonym w piśmie znak: WOOŚ.4220.163.2022.AKu.1 – uzupełnienie przekazano za pismem z dnia 17.05.2022 r.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną z dnia 12.05.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 16.05.2022 r.) znak: NZ.9022.4.26.2022.LŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż z przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że przedsięwzięcie to nie powinno spowodować zwiększenia uciążliwości ani wpłynąć ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi. W opinii PPIS w Oleśnie  inwestycja poprawi warunki sanitarne gminy, zapobiegnie przedostawaniu się zanieczyszczeń komunalnych do gleb i wód w miejscowości Pludry.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 27.05.2022 r.  znak: WOOŚ.4220.163.2022.AKu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pludrach” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując cechy przedsięwzięcia,  RDOŚ w Opolu stwierdził, że prawidłowa jego realizacja i eksploatacja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

            Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, oraz  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Dobrodzienia spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

            W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

            Informację o wydaniu decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (BIP), jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

POUCZENIE

            Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

Otrzymują:

                1. Gmina Dobrodzień, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

                2. a/a.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowanych czynności związanych z wszczęciem postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu reprezentowany przez Burmistrza Dobrodzienia. Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych i adresowych. Informacje o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych zawarte są w rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

 

Załącznik do decyzji
nr GK.6220.5.5.2022
z dnia 22.06.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  w Pludrach”

            Planowane przedsięwzięcie, polegać będzie na powstaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pludry, w części dotychczas nieskanalizowanej.  Na terenie inwestycji występuje głównie zabudowa mieszkaniowa rozproszona: budynki mieszkalne jednorodzinne. Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowy mieszkaniowej i drobnych zakładów usługowych zlokalizowanych w Pludrach. Ścieki odprowadzone zostaną na gminną oczyszczalnię ścieków w Pludrach. Na obszarze inwestycji nie ustanowiono  Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

            Roboty budowlane obejmą wykonanie przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych, przyłączy do granicy posesji oraz podłączeń nieruchomości wraz z obiektami takimi jak lokalne/przydomowe podziemne przepompownie ścieków. Prace prowadzone będą metodą wykopów otwartych i bezwykopową. Dodatkowo wykonywane będą prace związane z doprowadzeniem energii do przepompowni (ułożenie kabli), w ramach tych prac dojdzie również do rozbiórki nawierzchni drogowych, a także rozbiórki innego zagospodarowania w pasach prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, dodatkowo prowadzone będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu, z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych. Po wykonanych robotach nastąpią prace konieczne do przywrócenia stanu sprzed budowy m.in.: roboty drogowe, odbudowa ogrodzeń, rozścielenie humusu itp.

Orientacyjny zakres rzeczowy obejmuje budowę:

 • Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SN min.8; Ø 200 mm L = 2373,0 m
 • Kanalizacja sanitarna z rur z kamionki przecisk. Dn 0,2 m L = 143,0 m
 • Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SN min.8; Ø 160 mm L = 379,0 m
 • Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm szt. – 94
 • Studzienki rozprężne Ø 1000 mm szt. – 7
 • Studzienki rewizyjne Ø 425 mm szt. – 6
 • Przepompownie sieciowe Ø 1200 mm szt. – 4
 • Przepompownie przydomowe Ø 800 mm szt. – 20
 • Rurociąg tłoczny z rur PE100-RC; Ø 90x5,4 mm L = 1205,0 m
 • Rurociąg tłoczny z rur PE100-RC; Ø 63x3,8 mm L = 483,0 m
 • Rurociąg tłoczny z rur PE100-RC; Ø 50x3,0 mm L = 602,5 m

Dokładne długości projektowanych sieci oraz ilość przepompowni przydomowych ustalone zostaną na etapie projektu technicznego.           

            W pasach dróg i na terenach przyległych istnieje uzbrojenie podziemne w postaci przewodów wodociągowych, kabli elektroenergetycznych, kabli telekomunikacyjnych.

  W ramach inwestycji projektowane jest jedno przejście pod potokiem Skrzydłowickim w wykonaniu metodą bezwykopową w rurze ochronnej bez naruszania struktury dna.

            Ścieki socjalno-bytowe wytwarzane będą przez pracowników budujących obiekt, gromadzone w zbiorniku typu „TOI-TOI” i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Prace prowadzone będą w godzinach od 6.00 do 22.00.  Zaburzenia klimatu akustycznego, powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane, nie wpłyną na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych.

Obiekty sieci kanalizacyjnej nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, jak również na teren gminy Dobrodzień. Emisje z obiektów kanalizacji (przepompowni) nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

W czasie realizacji przedsięwzięcia, przewiduje się postawienie kontenerów na odpady w pobliżu miejsca zaplecza budowlanego. Odpady powstające podczas budowy w miarę możliwości będą wykorzystywane na terenie inwestycji, pozostałe przekazywane będą innym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Opakowania po materiałach budowlanych będą wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru, natomiast tworzywa sztuczne będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Na trasach projektowanej kanalizacji nie występują zabytki chronione prawem ani stanowiska archeologiczne, lecz podczas wykonywania wykopów będzie prowadzona  wnikliwa obserwacja.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest ochrona środowiska – poprzez budowę systemu kanalizacyjnego. Ścieki zebrane i oczyszczone zostaną z terenu miejscowości Pludry, zgodnie z wszelkimi wymogami w tym względzie. Projektowany system kanalizacji charakteryzować będzie się  całkowitą szczelnością bez wpływu na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych. Nie wpłynie również w żaden sposób na klimat i zjawiska zmian klimatycznych.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDF22.06.2022 - Decyzja GK.6220.5.5.2022.pdf