Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI Sesja Rady Miejskiej

Dobrodzień, dnia  15.06.2022r.                     

ORG.0002.41.2022  

Informuję, że XLI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godzinie 15.00. 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

Porządek obrad:

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4.      Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2021 rok.

5.      Debata nad raportem.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

7.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2021 rok.

8.      Dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Dobrodzień za 2021 rok.

9.      Uchwała Nr 116/2022 z dnia 17 maja 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.

10.  Opinia Komisji Rewizyjnej.

11.  Uchwała Nr 176/2022 z dnia 8 czerwca 2022r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r.

12.  Podjęcie uchwał w sprawie:

•    zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2021 rok,

•    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2021 rok,

•    określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobrodzień na rok szkolny 2022/2023,

•    ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,

•    wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Województwa Opolskiego,

•    zmiany Uchwały Nr XXXIV/329/2021 z dnia 13.12.2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego,

•    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień,

•    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

•    zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „ z siedzibą w Nysie,

•    zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

•    wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

•    zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego.

13.  Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 27.04.2022r.

14.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

15.  Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

16.  Wolne wnioski i informacje.

17.  Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFXLI Sesja Rady Miejskiej.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip