Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2022

Dobrodzień, dnia 10.06.2022 r.

Gmina Dobrodzień
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień

ZAPYTANIE OFERTOWE

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w 2022

 

Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest tj. z pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Szacunkowa ilość azbestu:

- demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych w ilości ok. 13,86 Mg oraz 

- odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych w ilości ok. 26,60 Mg

            Zamówienie należy wykonać do 30.09.2022r.

 1. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do indywidualnego ustalenia daty i godziny demontażu bądź odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, tak aby był dogodny dla właściciela nieruchomości.
 3. Wykonawca powinien wykazywać gotowość podjęcia prac następnego dnia od dokonania zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.
 4. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)
 • Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
 • Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1680 z późn. zm.)
 • Ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o przewozach towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 756 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (t. j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31)

 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

 

 1. Demontażu elementów pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest.
 2. Zbierania i zabezpieczenia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodne z obowiązującymi przepisami.
 3. Indywidualnego ustalenia daty i godziny demontażu bądź odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, tak aby termin był dogodny dla właściciela nieruchomości.
 4. Przedłożenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu harmonogram ustalający termin wykonania usługi.
 5. Przedłożenia w terminie 7 dni potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopie polisy  ubezpieczeniowej wykonawcy.
 6. Wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest a w szczególności dokonania zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

            - organowi nadzoru budowlanego,

            - okręgowemu inspektorowi pracy,

            - państwowej inspekcji pracy,

            (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego dokonania zgłoszenia  ww. organom należy przedłożyć Zamawiającemu).

 1. Zdeponowania odpadów na składowisku posiadającym decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
 2. Spisania protokołu odbioru stwierdzającego usunięcie wyrobów zawierających azbest  opatrzonego podpisami Właściciela nieruchomości, Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego (wzór protokołu określony przez WFOŚiGW w Opolu).
 3. Złożenia oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
 4. Sporządzenie protokołu końcowego na całość zadania.
 5. Przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadu. Na karcie przekazania odpadu należy określić:

            - dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest),

            - poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko  dostarczonej partii odpadów,

            - dokładne dane gminy z której były odbierane wyroby zawierające azbest,

            - wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

 

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości, którzy dostarczają odpady.

Wszelkie działania lub czynności nie opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Sposób przygotowania propozycji cenowej

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie jako kryterium wyboru – najniższą cenę. Oferta powinna zawierać ceny brutto i netto za 1 Mg wyrobów zawierających azbest w przypadku odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych oraz za 1 Mg wyrobów zawierających azbest w przypadku demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych jak również łączną wartość zamówienia.

 

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 23.06.2022r. na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na l z dopiskiem: Oferta na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – w roku 2022”

 

W razie pytań dot. niniejszego zamówienia proszę o kontakt na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. 343575100 w. 27,

 

Spośród złożonych w wymaganym terminie ofert zostanie wybrana oferta, spełniająca wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego oraz przedstawiająca najkorzystniejszą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta stosowna umowa.

 

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFzapytanie ofertowe.pdf (93,09KB)

DOCXWzór formularza ofertowego.docx (15,50KB)