Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym wielolokalowym w Pludrach

Dobrodzień, dnia 10.06.2022 r.

ZP.271.8.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym wielolokalowym w Pludrach.

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Zamawiający), zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku zamówieniem publicznym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym wielolokalowym w Pludrach.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe pomieszczeń mieszczących się w nieużytkowanym lokalu mieszkalnym na parterze budynku komunalnego wielolokalowego (wielorodzinnego) datowanego na lata 80-te XX w., w miejscowości Pludry, os. Robotnicze 20 lokal 1.

Docelowo pomieszczenia przekształcone zostaną na lokal mieszkalny dla 4. osób (repatriantów) wyposażony w: dwie sypialnie, pokój dzienny, kuchnię, łazienkę, wc i korytarz.

Projekt  nie przewiduje podniesienie poziomu podłogi czy wykonania sufitów podwieszanych. Wysokość pomieszczeń będzie zgodna z wymogami dla funkcji mieszkalnej.

Parametry techniczne projektowanych pomieszczeń:

- 62,08 m2 powierzchni użytkowej,

- 2,5 m wysokości,

- 155,20 m3 kubatury.

Zakres prac remontowych:

1) prace rozbiórkowe:

- demontaż istniejącej ściany działowej z cegły dziurawki w istniejącym pomieszczeniu,

- demontaż wszystkich drzwi i ościeżnic wewnętrznych,

- demontaż białego montażu oraz istniejących natynkowych fragmentów instalacji elektrycznej,

- demontaż okładziny ścian i posadzki do stanu przygotowawczego do montażu okładzin zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym (Załącznik nr 3) w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 4),

2) wykończenie wewnętrzne okładzin ścian i sufitów w zależności od rodzaju pomieszczenia:

- ręcznym tynkiem gipsowym,

- tynkiem cementowo-wapiennym,

- glazurą do pełnej wysokości pomieszczenia,

- płytkami ceramicznymi,

- poprzez malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze białym,

- wykonanie okładzin ściennych z płyt gki (o podwyższonej odporności na wilgoć),

- montaż drzwi drewnianych płytowych,

- wykonanie w pokojach podłogi z paneli drewnopodobnych,

- wykonanie w łazience, kuchni i korytarzu posadzki z płytek ceramicznych podłogowych na kleju elastycznym,

3) remont istniejącego balkonu:

- demontaż istniejącej balustrady stalowej,

- wyczyszczenie posadzki betonowej balkonu,

- uzupełnienie ubytków i spękań szpachlą naprawczą np. Izohan renobud R103,105 lub równoważną,

- zaizolowanie powierzchni tarasu bezspoinową hydroizolacją Izohan szczelny taras,

- położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych na kleju elastycznym np. Izohan renobud C-520  lub równoważnym wraz z zafugowaniem w kolorze zbliżonym do płytki fugą elastyczną C-503,

- montaż na zewnętrznej krawędzi balkonu pod płytką aluminiowego profilu krawędziowego okapowego np. Dekor=Profil 10/2700 mm lub równoważnego,

- montaż w suficie balkonu (płycie balkonu piętra 1) od spodu listwy kapinosowej,

- naprawa ścian zewnętrznych balkonu oraz sufitu (powierzchni dolnej płyty nad balkonem) tynkiem akrylowym cienkowarstwowym na siatce,

- ponowne zamontowanie istniejącej balustrady stalowej po jej chemicznym i mechanicznym oczyszczeniu oraz pomalowaniu jednoskładnikową farbą antykorozyjną np. Altax lub równoważną w kolorze antracytowym,

4) remont wewnętrznych instalacji sanitarnych:

a) instalacja wody:

- wykonana z rur PP np. firmy Wavin lub równoważnych, prowadzona w zabudowie instalacyjnej gk  i podtynkowo,

- montaż obok podtynkowej spłuczki podgrzewacza zbiornikowego nadumywakowego o pojemności 5l,

- montaż nowych wodomierzy ukrytych w zabudowie gk dostępnych drzwiczkami rewizyjnymi,

b) instalacja kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej (piony, podejścia do urządzeń sanitarnych oraz przewody odpływowe) z rur PCV/HT łączonych kielichowo na wcisk,

c) instalacja ogrzewania:

- projektowana instalacja ogrzewania zasilać będzie grzejniki płytowe np. firmy PURMO Compact lub równoważne z głowicą termostatyczną. Projektuje się grzejniki z podejściem bocznym,

- jako izolację termiczną przewodów centralnego ogrzewania w budynku zastosować należy otulinę z polietylenu np. firmy TERMAFLEX lub równoważną,

5) remont wewnętrznej instalacji elektrycznej:

a) instalacja oświetleniowa:

- wykonana przewodami YDYżo 3 × 1,5 mm2, YDYżo 5 × 1,5 mm2 (dla połączeń pomiędzy łącznikami schodowymi), YDY 2x1,5 mm2 dla przycisków bistabilnych,

b) instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych,

c) ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa,

6) remont instalacji wentylacyjnej:

- montaż na wejściach istniejących dwóch kanałach (przewodach kominowych wentylacyjnych) wentylacji grawitacyjnej wentylatorów wyciągowych higrosterowanych włączonych do instalacji oświetleniowej pomieszczeń tj. łazienki i wc,

- montaż nawiewników higrosterowanych w ramach okiennych, np. aereco lub równoważnych,

- montaż w kuchni okapu z filtrem węglowym niepodłączony do przewodu kominowego.

Szczegółowy zakres prac remontowych oraz sposób ich wykonania opisany jest w załączonym projekcie budowlano-wykonawczym (Załącznik nr 3).

Wymienione prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym (Załącznik nr 3) w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 4).

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w lokalu mieszkalnym), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest Michał Tul (tel. 34 35 75 100 wew. 33, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: m.tul@dobrodzien.pl).

2. Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2022 r.

3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty: 36 miesięcy.

4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) FORMULARZ OFERTOWY wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1);

2) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2), składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) KOSZTORYS OFERTOWY.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

- wszelkie upusty bądź rabaty należy uwzględnić w cenie oferty,

- w cenę proponowanej oferty należy wliczyć:

- wartość robót wyliczoną w oparciu o dołączony przedmiar robót (Załącznik nr 2),

- obowiązujący podatek od towarów i usług,

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną zgodnie z w/w wymaganiami prosimy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres: urzad@dobrodzien.pl, do dnia 27.06.2022 r., z dopiskiem: Oferta na zadanie pn.: Remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym wielolokalowym w Pludrach.

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie/ elektronicznie. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną - z niezwłocznym potwierdzeniem faktu zapoznania się z ich treścią, zawsze, jeżeli zażąda tego któraś ze stron.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający w razie wątpliwości dotyczących treści złożonych ofert może zażądać od wykonawców (w wyznaczonym przez siebie terminie), stosownych wyjaśnień oraz uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

9. Zamawiający może odrzucić ofertę, która nie będzie spełniać możliwie w najszerszym stopniu wymagań opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie niniejszego zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą lub uniemożliwiającą zawarcie umowy.

11. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w toczącym się postępowaniu, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, z uzasadnieniem takiej decyzji.

12. Z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. spełniającą możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiająca najniższą cenę.

13. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, chyba, że zajdą okoliczności uzasadniające unieważnienie postępowania, o których mowa w punkcie 10.

14. W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofezostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych lub zaproszeni do dodatkowych negocjacji.

15. Dopuszcza się możliwość negocjacji. Jeśli w toku negocjacji inna oferta stanie się najkorzystniejszą, wymagane jest podjęcie negocjacji równieskładającym pierwotną najkorzystniejszą ofertę.

16. Po dokonaniu wstanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiegow Dobrodzi

17. Po powiadomieniu o wyborze oferty z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, w terminie  ustalonym telefonicznie. Umowa będzie zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

18. Udzielenie niniejszego zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

19. Wykonane roboty będą rozliczane kosztorysowo, tzn. na podstawie faktycznie wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

20. Wynagrodzenie    za    wykonanie    przedmiotu    umowy,    odpowiadać    będzie   zakresowi   robót przedstawionemu    w    przedmiarze    robót (Załącznik nr 2) i będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (3,74MB)

ZIPFORMULARZ OFERTOWY.zip (43,43KB)

ZIPOŚWIADCZENIE WYKONAWCY.zip (43,58KB)

ZIPPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY.zip (3,19MB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (94,10KB)