Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 6 grudnia 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2022 roku.

Obecność na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za dwa kwartały 2021r.

 2. Analiza działalności finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrodzieniu za 2020 rok.

 3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

 4. Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia komisji.

Punkt 1.

Skarbnik Gminy dokonała analizy budżetu Gminy Dobrodzień za dwa kwartały 2021 roku.

Skarbnik przedstawiła plan budżetu na dzień 30.06.2021, który wynosił:

a) po stronie dochodów 51.136.374,01 zł w tym:

- dochody bieżące 46.881.812,04 zł,

- dochody majątkowe 4.254.561,97 zł,

b) po stronie wydatków 52.821.389,58 zł w tym:

- wydatki bieżące 46.557.335,67 zł,

- wydatki majątkowe 6.264.053,91 zł.

Następnie poinformowała komisję o wykonaniu dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na dochody bieżące w przeważającej części składają się dochody w działach 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,758 - Różne rozliczenia i 855- Rodzina. Stanowią one 91,9% ogółu planowanych dochodów bieżących. Realizacja dochodów w w/w działach wynosi odpowiednio 54,4% (dz.756), 58,4% (dz.758) oraz 49,1% (dz. 855) W działach tych wykonanie powyżej 50% planu odnotowano m. in. z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości (57,8%), z podatku rolnego (64,1%), z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (68,8%), podatku od czynności cywilnoprawnych (72,4%), z podatku od spadków i darowizn (60,3%) oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (71,7%). Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie osiągnęło poziom 169,8% tj. uzyskano dochody wyższe od planowanych o 76.770,24 zł. Brak wpływów dochodów bieżących odnotowano w dziale 752 - Obrona narodowa, a wykonanie poniżej 40% planu osiągnięto w dz. 020 – Leśnictwo (0,1%), dz. 600 Transport i łączność (32,7%) i dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (38,4%). Zaznaczyć należy, że plan dochodów w w/w działach stanowi 2,4% planu dochodów bieżących, a niskie wykonanie związane jest z ograniczonym wykonaniem zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (dz. 600 - zawieszenie linii autobusowych) oraz ujęciem w planie dochodów bieżących dotacji ze środków unijnych, których wykonanie nastąpi po zatwierdzeniu wniosków o płatność.

W pozostałych działach wykonanie dochodów bieżących przekroczyło 48%.

Na dochody majątkowe składają się:

a) dochody z tyt. sprzedaży majątku gminy wykonane w 61,9%,

b) dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonane w 122,9%,

c) dotacje i środki na zadania inwestycyjne wykonane w 34,6%.

Stan zaległości z tytułu dochodów na dzień 30.06.2021r. wyniósł 2.144.363,97 zł.

Realizacja wydatków bieżących na koniec I półrocza 2021r. wyniosła 46,09%. Najwyższe wartości wydatków bieżących odnotowano w działach 801 - Oświata i wychowanie 8.849.045,13 zł, 855 - Rodzina 5.883.024,36 zł i 750 - Administracja publiczna 2.534.997,32 zł. Realizacja wydatków bieżących w w/w działach wynosi odpowiednio 44,84% (dz. 801); 48,25% (dz. 855) i 52,11% (dz. 750). Najwyższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wystąpiło w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (96,01%). Plan wydatków bieżących w działach, w których wykonanie nie przekroczyło 40% stanowił 5,8% ogółu zaplanowanych wydatków bieżących.

Główne przyczyny niskiego wykonania wydatków bieżących w:

1) dz.600 Transport i łączność (33,2%) to:

- ograniczone wydatki na lokalny transport zbiorowy związany z zawieszeniem linii autobusowych w związku z wprowadzonym stanem epidemii,

- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontów dróg lipcu - wydatki zastaną poniesione w II półroczu 2021;

2) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (35,2%) to

- mniejsza ilość akcji ratowniczo-gaśniczych, a co za tym idzie niższe wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w tych akcjach (plan ustalono w oparciu o dane z lat poprzednich)

3) dz. 710 Działalność usługowa (9,3%) to:

- mniejsza niż planowano liczba wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

- terminy wykonania zadań przypadające na II półrocze 2021

4) dz. 851 Ochrona zdrowia (31,4%) to brak możliwości realizacji zadań programów Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży ze względu wprowadzony reżim sanitarny w związku ze stanem epidemii,

5) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8,78%) - prace związane z remontem mieszkania dla repatriantów zostaną wykonane w II półroczu

Niskie wykonanie wydatków majątkowych (8,03%) wynika z tego, iż zakończenie realizacji większości zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2021r. Zaangażowanie środków na wydatki inwestycyjne, wynikające z podpisanych umów z wykonawcami, na dn. 30.06.2021r. wyniosło 3.024.142,96 zł ,co stanowi 48,28 % planu tych wydatków.

Stan zobowiązań gminy z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021r. wyniósł 12.451.218,25 zł.

Realizacja uzyskanych dochodów budżetu gminy w stosunku do wydatków za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wykazuje wynik dodatni i wynosi 5.519.024,66 zł.

Punkt 2.

Analiza działalności finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za 2020 rok.

Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu pani Iwona Mańczyk poinformowała o ważniejszych przychodach i wydatkach Zakładu w 2020 roku.

W 2020r. ZGKiM w Dobrodzieniu osiągnął przychody w kwocie 4.501.973,43 zł

Wpływy z działalności 4 233,468,24 zł

Wpływy z dotacji 268.505,19 zł

Przychody zostały wykonane w 81,79% z planowanych przychodów 5.175,500 zł

Natomiast koszty wykonane były w 92.49% 4.758.233,41 zł z planowanych 5.139.000 zł.

Następnie pani Iwona Mańczyk przedstawiła ważniejsze wydatki poniesione przez Zakład w 2020 roku, które przedstawiają się następująco:

Kwota netto

1/ ………………………… Wymiana poszycia dachowego pomieszczenia gospodarczego Dobrodzień ul. Oleska 11 10.038,75

2/ ……………………… Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem Dobrodzień ul. Reymonta 8 43.591,10

Ocieplenie i otynkowanie ściany budynku Dobrodzień ul. Reymonta 8 18.278,89

Naprawa pokrycia dachowego Pludry ul. Os .Robotnicze 17,19 - awaryjnie 12.685,19

Remont dachu Dobrodzień  Plac Wolności 20 17.553,86

Razem 92.109,04

3/ ……………… Montaż systemu kominowego:

…………. Rzędowice, ul. Dobrodzieńska 8 5.500,00

Dobrodzień ul. Lubliniecka 10/6 4.000,00

Dobrodzień ul. Ks. Gładysza 11 7.000,00

Razem 16.500,00

4/ ………. Usługi remontowe:

…………………. wymiana drzwi D-ń ,ul. Piastowska 70 i okna D-ń, ul.Oleska 1A/8 7.870,37

wymiana okna D-ń, ul.Oleska 15/2 1.250,00

wymiana okna D-ń, ul.Szemrowicka 1/12 2.935,19

wymiana okna D-ń, ul.Opolska 21 2.175,93

wymiana okna D-ń, ul.Ks.Gładysza 11 4.175,93

Razem 18.407,42

5/ …………………….. Naprawa kotła CO Pludry ul. Os. Robotnicze 17  6.474,63

6/ Modernizacja węzła cieplnego centralnego ogrzewania Dobrodzień Plac Wolności 2  18.150,23

7/………………………... Kocioł CO KLASTER Dobrodzień, ul. Piastowska 70  23.577,24

8/ ……………………. Wykonanie przewiertu sterowanego  w Pietraszowie pod rzeką - wymiana uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej  7.200,00

9/ ………………….. Remont instalacji napowietrzającej staw (materiały -dyfuzory,rurociągi) Oczyszczalnia Ścieków LEMNA D-ń 115.569,00

10/ ………………. Maszyna do udrażniania rur Maxi Power 150  4.750,00

11/ …………………... Sprawozdanie z badań kontrolnych wody gruntowej na terenie składowiska odpadów w Błachowie 4.000,00

12/ ……………………. Przygotowanie dodatku do dokument hydrogeologicznej w związku z opracow. projektu strefy ochronnej terenu Ujęcia wodociągowego Hadasiki-Dobrodzień 5.000,00

RAZEM WYDATKI : 321.776,31

Na pytanie radnego Joachima Wloczyka czy ściągalność czynszowa była w 100%, pani Iwona Mańczyk wyjaśniła, że ściągalność nie była 100 procentowa. Był to rok w którym ze względu na pandemię było utrudnione przeprowadzenie egzekucji. Czasami koszty egzekucji przewyższały wysokość zaległości. Ma nadzieję, że nowy system usprawni ściągalność zaległości.

Na pytanie radnej Doroty Maleski jak przedstawia się płatność należności za wodę, pani Mańczyk wyjaśniła, że ściągalność jest wysoka po wysłaniu upomnień oraz informacji o odcięciu wody.

Punkt 3.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok, który stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu i wyjaśnieniu poszczególnych pozycji w budżecie odpowiedziała na pytania członków komisji.

Radny Joachim Wloczyk zapytał w sprawie dochodów z tytułu udziałów z PIT i CIT – Skarbnik wyjaśniła, że planowane na 2022r. dochody z tytułu udziałów w podatkach CIT i PIT to kwoty wynikające z otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i plan tych dochodów musi być zgodny z tą informacją. Planowane dochody na 2022r. są znacząco niższe od planu i wykonania w 2021r. co jest skutkiem wprowadzonych zmian systemu podatkowego przez tzw. „Polski Ład” oraz zmian ustawy o dochodach jst. Gmina w grudniu otrzyma uzupełniającą kwotę subwencji ogólnej, która w założeniu ma zrekompensować gminie utracone dochody. Będzie to jednak dochód jednorazowy, a po analizie wykonania udziałów w PIT i CIT kwota ta nie zrekompensuje w pełni utraconych dochodów. W 2021r. dochody z tyt CIT są rekordowo wysokie i na dzień dzisiejszy wynoszą ok 450 tys zł, a plan na 2022 to 224 tys zł. W kolejnych latach gminy będą otrzymywać dodatkową subwencję rozwojową, jednak trudno jest teraz określić jakie to będą kwoty.

Opinia Komisji Rewizyjnej na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały budżetowej gminy Dobrodzień na 2022 rok.

W projekcie uchwały ustalono dochody w wysokości 47.585.187,56 zł w tym: dochody bieżące 40.940.823,05 zł oraz dochody majątkowe 6.644.364,51 zł. Ze struktury dochodów budżetowych wynika, że:

- dochody bieżące stanowią 86 %,

- dochody majątkowe stanowią 14 %.

Planowane dochody zostały przyjęte w oparciu o otrzymane informacje Ministra Finansów, Wojewody opolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, obowiązujące umowy, planowaną podwyżkę stawek podatku od nieruchomości oraz analizę dochodów z lat poprzednich.

Wartość planowanych wydatków w przedstawionym projekcie budżetu to 52.311.420,90 zł z czego wydatki bieżące ujęto w wysokości 41.193.490,85 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 11.117.930,05 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano utworzenie obowiązkowych rezerw tj. rezerwy ogólnej w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110.000,00zł. Zaplanowano również rezerwy celowe na budżet obywatelski i wypłatę odpraw emerytalnych oraz zwiększenie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Deficyt zamierza się go pokryć przychodami z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, przychodami z tyt. kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu za 2020r.

W projekcie budżetu ustalono również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022r. Wynosi on po stronie przychodów 6.070,600,00 zł, a po stronie kosztów 6.039.500,00 zł.

Komisja stwierdza, że plan wydatków budżetowych nie wyczerpuje wszystkich zgłaszanych potrzeb, jest ograniczony możliwościami finansowymi gminy.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r. komisja opiniuje pozytywnie.

Punkt 4.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok przedstawia się następująco:

 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2021, w tym windykacja podatków i opłat za 2021r. i zaległości z lat ubiegłych.

 2. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za rok 2021 Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 3. Analiza wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w okresach kwartalnych - w ciągu roku 2021.

 4. Analiza przebiegu inwestycji i remontów określonych zadań w planie budżetu oraz w planie inwestycyjnym na rok 2021.

 5. Analiza finansowa jednostek OSP na terenie Gminy Dobrodzień

 6. Kontrola organizacji i działalności finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

 7. Kontrola wybranych zagadnień z działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Przedszkoli i Żłobka za 2021 rok.

 8. Dokonywanie doraźnych kontroli zleconych przez Radę Miejską.

 9. Rozpatrywanie wniesionych skarg na działalność Burmistrza Dobrodzienia oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej
mgr Sara Pruska

PDFProtokół z dnia 6 grudnia 2021.pdf (1,58MB)