Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.3.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.3.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 3 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z treścią uchwały Nr XIV/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres nie dłuższy niż 5 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 1589 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulaminu pracy Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

Załącznik do zarządzenia Nr S.0050.3.2020
z dnia 3 stycznia 2020 roku
 

Regulamin pracy Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

§ 1

Celem działania Komisji jest przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na czynności określone tytułem niniejszego zarządzenia.

§ 2

Komisja działa według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490).

§ 3

Komisja przetargowa zachowuje quorum w obecności trzech członków komisji.

§ 4

W razie nieobecności przewodniczącego komisji, Burmistrz wyznacza jego zastępcę z pozostałych członków.

§ 5

Organizację i warunki techniczne przetargów zapewnia Urząd Miejski w Dobrodzieniu.

§ 6

Decyzje w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu podejmuje Burmistrz, który rozpatruje zastrzeżenia do pracy Komisji.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.3.2020.pdf (315,16KB)