Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

logo pgr.jpeg

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zakup sfinansowany z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

obrodzień, dnia 03.06.2022 r.

ZP.271.7.2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym w/w postępowania, Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, informuje, iż została wybrana oferta najkorzystniejsza o nr 7 złożona przez przez wykonawcę: ALTBIT SP Z O.O., 05-504 Korzeniówka, ul. Wronia 10, która spełniła w możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najniższą cenę z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. cenę:

  • Części 1 - zakup i dostawa 47 szt. zestawów (laptop HP 250 G8 Notebook PC + myszka komputerowa): 91 917,90 zł brutto;

  • Części 2 - zakup i dostawa 47 szt. oprogramowania Microsoft Office 2021 Home & Student PL (wersja pudełkowa): 24 280,20 zł brutto;

  • Części 3 - zakup i dostawa 47 szt. oprogramowania Microsoft Windows Home lub Professional min. 10 64 bit PL: 23 124,00 zł brutto.

Termin zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jest planowany w dniach 7-10 czerwca b.r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf (831,90KB)

 

Dobrodzień, dnia 17.05.2022 r.

ZP.271.7.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Zamawiający), zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku zamówieniem publicznym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyszczególnionego poniżej sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:

1) Część 1 - zakup i dostawa 47 szt. zestawów (laptop HP 250 G8 Notebook PC + myszka komputerowa), spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

- komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości, FHD (1920x1080) IPS w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast min 600:1,

- procesor i5-1135G7,

- pamięć operacyjna RAM 1 x 8 GB DDR4-3200, min. jeden slot wolny na dalszą rozbudowę, z możliwością rozbudowy do min 16 GB,

- pamięć masowa min 256 GB SSD M.2 NVMe, z możliwością rozbudowy o drugi dysk SATA 2,5”,

- karta graficzna zintegrowana w procesorze,

- karta dźwiękowa stereo,

- wbudowane 2 głośniki (stereo),

- wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD,

- bateria 3-cell, 41WHr, Li-Ion. wspierająca funkcję szybkiego ładowania,

- zasilacz o mocy min. 45 W,

- system operacyjny - zgodny z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Home lub Professional PL,

- TPM 2.0,

- 3 letnia gwarancja producenta,

- wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4b z lewej strony obudowy, 2 szt. USB Typ-A 5Gb, 1 szt. USB Typ-C 5Gb, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC,

- karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 5 (COMBO), zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express,

- klawiatura (układ US -QWERTY), z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych,

- touchpad,

- mysz optyczna przewodowa wyposażona w 3 przyciski i rolkę.

2) Część 2 - zakup i dostawa 47 szt. oprogramowania Microsoft Office 2021 Home & Student PL (wersja pudełkowa).

3) Część 3 - zakup i dostawa 47 szt. oprogramowania Microsoft Windows Home lub Professional min. 10 64 bit PL, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

- system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu w firmie Microsoft.

UWAGA!: Zamawiający wymaga aby w/w oprogramowanie było zainstalowane na dostarczonych laptopach, wymienionych w punkcie 1.1.

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest Piotr Więdłocha (tel. 34 35 75 100 wew. 49, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: p.wiendlocha@dobrodzien.pl).

2. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

3. Inne wymagania Zamawiającego:

1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy.

2) Wszelkie upusty bądź rabaty należy uwzględnić w cenie oferty.

3) Należy wycenić każdą cześć zamówienia oddzielnie w kwocie netto i brutto.

4) Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest do złożenia załączonego OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

UWZGLĘDNIAJĄCEGO PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Ofertę sporządzoną zgodnie z w/w wymaganiami prosimy złożyć wyłącznie w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień lub w formie elektronicznej na adres: urzad@dobrodzien.pl, do dnia 24.05.2022 r., z dopiskiem: Oferta na zadanie pn.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie/ elektronicznie. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną - z niezwłocznym potwierdzeniem faktu zapoznania się z ich treścią, zawsze, jeżeli zażąda tego któraś ze stron.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający w razie wątpliwości dotyczących treści złożonych ofert może zażądać od wykonawców (w wyznaczonym przez siebie terminie), stosownych wyjaśnień oraz uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7. Zamawiający może odrzucić ofertę, która nie będzie spełniać możliwie w najszerszym stopniu wymagań opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie niniejszego zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą lub uniemożliwiającą zawarcie umowy.

9. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w toczącym się postępowaniu, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, z uzasadnieniem takiej decyzji.

10. Z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. spełniającą możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiająca najniższą cenę.

11. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, chyba, że zajdą okoliczności uzasadniające unieważnienie postępowania, o których mowa w punkcie 8.

12. W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych lub zaproszeni do dodatkowych negocjacji.

13. Dopuszcza się możliwość negocjacji. Jeśli w toku negocjacji inna oferta stanie się najkorzystniejszą, wymagane jest podjęcie negocjacji również z wykonawcą składającym pierwotną najkorzystniejszą ofertę.

14. Po dokonaniu wyboru wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (https://bip.dobrodzien.pl/5053/7538/zapytanie-ofertowe-zakup-sprzetu-komputerowego-wraz-z-oprogramowaniem-w-ramach-projektu-grantowego-pn-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr.html) - informacja o wyborze oferty.

15. Udzielenie niniejszego zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

DOCOŚWIADCZENIE WYKONAWCY.doc (81,00KB)

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (3,71MB)