Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.10.8.2021

Dobrodzień, dnia 13.05.2022 r.

GK.6220.10.8.2021

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 6H/ 3, 60-461 Poznań

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

OKREŚLA

  1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  2. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych ,,Ligota Dobrodzieńska I” i ,,Ligota Dobrodzieńska II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce 482 o mocy do 2MW (do 2x1MW) obręb Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

  3. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.12.2021 roku (data wpływu: 17.12.2021 r.) Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 6H/ 3, 60-461 Poznań, reprezentowana przez Pana Jana Wieczorka – Prezesa Zarządu, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 482, położonych w obrębie Ligota Dobrodzieńska.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o  których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony został zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z „Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia”, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy OOŚ w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Dobrodzienia wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia – obwieszczeniem z dnia 28.12.2021 roku, nr: GK.6220.10.2.2021.

Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3, ust. 3a ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W ramach procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ pismem z dnia 28.12.2021 r. (znak: GK.6220.10.1.2021) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną z dnia 05.01.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu – 10.01.2022 r.) znak: NZ.9022.4.2.2022.LŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż z przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że przedsięwzięcie to nie powinno spowodować zwiększenia uciążliwości ani wpłynąć ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, opinią z dnia 10.01.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 13.01.2022 r.) znak: GL.ZZŚ.3.435.310.2021.MO stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, dla jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych określonych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz określa warunki tej realizacji:

- wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;

- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

- zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;

- w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 19.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 20.04.2022 r.) znak: WOOŚ.4220.134.2022.AKu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych ,,Ligota Dobrodzieńska I” i ,,Ligota Dobrodzieńska II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce 482 o mocy do 2MW (do 2x1MW) obręb Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując cechy przedsięwzięcia i jego zakres, RDOŚ w Opolu stwierdził, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Dobrodzienia spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Informację o wydaniu decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (BIP), jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowanych czynności związanych z wszczęciem postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu reprezentowany przez Burmistrza Dobrodzienia. Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych i adresowych. Informacje o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych zawarte są w rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

 

Załącznik do decyzji
nr GK.6220.10.8.2021
z dnia 13.05.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych ,,Ligota Dobrodzieńska I” i ,,Ligota Dobrodzieńska II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce 482 o mocy do 2MW (do 2x1MW) obręb Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch elektrowni słonecznych o łącznej mocy do 2 MW (dwie elektrownie słoneczne o mocy do 1 MW każda) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa instalacji przewidziana jest na działce nr 482, obręb Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień, powiat oleski, woj. opolskie. Powierzchnia działki, na której będzie znajdować się instalacja wynosi 1,93 ha.

Proces technologiczny produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej polegać będzie na instalacji modułów fotowoltaicznych o kształcie płaskich płyt. Instalacja będzie wytwarzać prąd elektryczny wprowadzany później do sieci elektroenergetycznej.

W skład instalacji wchodzić będą następujące elementy:

  • Połączone i umieszczone w rzędach co 3-10 m moduły fotowoltaiczne. Moduł fotowoltaiczny składa się z ok. kilkudziesięciu ogniw, przekształcających promieniowanie słoneczne w elektryczność. Panele fotowoltaiczne zamontowane będą na stalowych konstrukcjach montażowych i posadowione na podporach – wkręconych lub wbitych w grunt na głębokość do 2,5 m. Dopuszcza się realizację wariantu ruchomych trackerów montażowych pod panele fotowoltaiczne. Na panelach fotowoltaicznych zostanie zastosowana powłoka antyrefleksyjna, która ogranicza efekt lśnienia, w związku z czym, nie będzie on dotyczył migracji ptaków i wykluczy ewentualne kolizje ptaków z panelami. Wysokość całej konstrukcji nie przekroczy 4 m.

  • Falowniki: Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych. Przetwornice przekształcają prąd stały w prąd zmienny, który będzie dostarczany do sieci elektroenergetycznej (z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna o napięciu 400 V przesyłana będzie do transformatora, którego zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości 15kV lub 20kV). Planowane jest maksymalnie 40 inwerterów (2x20) o mocy pojedynczego inwertera do 500 kW. Falowniki napięcia połączone zostaną ze stacją transformatorową/rozdzielnicami SN/nn wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające.

  • Do dwóch kontenerów stacji transformatorowej – o wymiarach do 10 m długości, szerokości do 10 m i wysokości do 3 m. Kontener składa się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia. Maksymalna moc transformatora ma wynosić 2000kVA (lub do 2x1000 kVA). Planuje się zastosowanie transformatora suchego lub olejowego. W przypadku zastosowania transformatora olejowego zostanie on zabezpieczony przed wyciekiem poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, będącej w stanie pomieścić całą objętość oleju na wypadek awarii, zabezpieczając środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Obudowa kontenera eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolację akustyczną.

  • Opcjonalne ogrodzenie o wysokości do 3 m (bez podmurówki) pozwalające na swobodną migrację drobnych zwierząt tj. odpowiednia wysokość ogrodzenia nad ziemią (ok. 10-20 cm).

  • Droga gruntowa o szerokości do 8 m, utwardzona zagęszczonym kruszywem lub nieutwardzona;

  • Opcjonalny parking z dwoma miejscami postojowymi o wymiarach ok. 2,5x5m każde;

  • Opcjonalne trzy place manewrowe o powierzchni do 900 m2.

System chłodzenia paneli polegać ma na oddawaniu przez nie ciepła przez konwekcję naturalną do przepływającego powietrza.

Emisja hałasu do środowiska na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia związana będzie z pracą falowników, stacji transformatorowej oraz z ruchem środków transportu wykorzystywanymi niecyklicznie do prowadzenia prac konserwacyjnych. Wystąpienie hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter tymczasowy i ustaną po zakończeniu prac związanych z budową.

Teren pomiędzy rzędami paneli będzie porośnięty trawą. Planuje się zasianie trawy, która będzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku. Powstała po koszeniu biomasa będzie odbierana przez wybraną firmę.

W przypadku spadku mocy modułów poprzez np. zabrudzenie, dokona się czyszczenia 1-2 razy do roku powierzchni modułów za pomocą szczotek na wysięgniku oraz wody zdemineralizowanej. W przypadku wystąpienia większych zabrudzeń planowane jest użycie wody i środków biodegradowalnych. Woda dowożona będzie w beczkowozach i użyta w ilości ok. 1m3 na każdy 1 MW wykonanej instalacji (przy założeniu dwukrotnego mycia).

Planuje się minimum 29-letni okres eksploatacji instalacji. Po zakończeniu eksploatacji nastąpi usunięcie, albo wyeksploatowane elektrownie zostaną wymienione na nowe. Zarówno konstrukcja nośna wykonana w całości z metali, składniki elektryczne jak i wszystkie moduły fotowoltaiczne trafią ostatecznie do recyklingu.

Oddziaływanie farmy fotowoltaicznej na otoczenie nie występuje, ponieważ zabudowa związana bezpośrednio z produkcją prądu znajdować się będzie w obrębie działki ewidencyjnej przeznaczonej pod inwestycję.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.10.8.2021.pdf