Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.82.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.82.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
11-05-2022
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE NR S.0050.82.2022
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 11 maja 2022r.

w sprawie udzielenia pomocy związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi wywołanymi przez Federację Rosyjską na terytorium tego państwa

Na podstawie art.30 ust..2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz.U.z 2022 r., poz.559 z późn.zm.), art.12 ust.4 i art.68 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywateleom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r.,poz.583 z późn.zm.). art.710 i 713 Kodeksu cywilnego oraz w związku z § 3 uchwały Nr XXXVIII/379/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojmym na terytorium tego państwa, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Dobrodzień zapewnia pomoc w czasowym zakwaterowaniu obywateli Ukrainy, przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

2. Lokale mieszkalne lub części lokali służące udzielaniu pomocy, o której mowa w ust. 1, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień, będące w dyspozycji Gminy Dobrodzień, w dacie ich udostępniania będą przygotowane do korzystania i użyczania na okres do 3 miesięcy w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, z możliwością przedłużenia okresu użyczenia kolejnymi umowami, na łączny czas nie dłuższy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Po upływie okresu 3 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy dotyczącej korzystania z lokalu, o których mowa w ust.2, osoby o których mowa w ust.1 zobowiązane będą ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej, w tym opłaty za dostawę do lokalu energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odbiór ścieków, odbiór opadów komunalnych i innych opłat.

4.W przypadku udzielenia pomocy w zakwaterowaniu o której mowa w ust.2, mają zastosowanie przepisy art.68 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz nie mają zastosowania postanowienia Uchwały Nr XXVII/260/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

§ 2.1. Umożliwia się osiedlanie na terenie Gminy Dobrodzień osób i rodzin przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi wywołanymi przez Federację Rosyjską na terytorium tego państwa.

2. Gmina Dobrodzień może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych z osobami i rodzinami, przybyłymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r., które zdeklarują zamiar osiedlenia się na jej terenie.

3.Przy udostępnianiu lokali mieszkalnych osobom i rodzinom na zasadach, o których mowa w ust. 2, postanowienia Uchwały Nr XXVII/260/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień, stosuje się odpowiednio.

§ 3. Realizację zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.82.2022.pdf (641,06KB)