Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIX/385/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XXXIX/385/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
29-04-2022
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XXXIX/385/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 44.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 114.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 36.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 57.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 49.042.897,32 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 42.602.509,83zł,
b) dochody majątkowe: 6.440.387,49 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 55.232.952,95 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 43.643.229,43 zł,
b) wydatki majątkowe: 11.589.723,52 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 90.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 7.878.963,77 zł.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 6.190.055,63 zł zostanie pokryty:
1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 474 284,19 zł;
2) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 695.000,00 zł;
3) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 903,74 zł;
4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.958.184,70 zł;
5) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 61.683,00 zł.
§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXIX 385 2022.pdf

 

Głosowanie Uchwały Nr XXXIX/385/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r. (15:01)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Miazga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska