Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
XXXIX/380/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
29-04-2022
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/304/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień ” Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień, zwane dalej Studium.
§ 2. Studium obejmuje granice administracyjne gminy Dobrodzień.
§ 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień – stanowiący załącznik nr 1,
2) część graficzna Studium obejmująca:
a) „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” – rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień w skali 1:10 000 stanowiący załącznik nr 2,
b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego” - rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień w skali 1:10 000, stanowiący załącznik nr 3,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu Studium – stanowiące załącznik nr 4
4) dane przestrzennych aktu – stanowiące załącznik nr 5.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

Uchwała Nr XXXIX 380 2022

 

Głosowanie uchwały Nr XXXIX/380/2022 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień. (14:37)

Wyniki imienne:

ZA(8):

Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Jacek Skibe, Robert Kobus

PRZECIW(1):

Gabriel Kukowka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Radosław Zając, Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Jerzy Proft, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska