Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.61.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.61.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
19-04-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.61.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Dobrodzień

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz 2490) zarządzam:

§1

Przeprowadzić, w dniu 24 kwietnia 2022 roku na Stadionie Miejskim w Dobrodzieniu, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Dobrodzień. Rozpoczęcie zawodów godzina 14:00.

§2

1. W zawodach wezmą udział drużyny w następujących grupach:

  1. grupa "I" - dziewczęta lub chłopcy zespoły mieszane ( zespoły mieszane dziewczęta i chłopcy) zaliczane do klasyfikacji chłopców, w wieku 10 -16 lat

  2. grupa "A" - męskie drużyny pożarnicze - wiek powyżej 16 lat, za wyjątkiem funkcji mechanika, rozdzielaczowego i dowódcy - wszyscy wiek powyżej 18 lat

  3. grupa "C" - kobiece drużyny pożarnicze - wiek powyżej 16 lat, za wyjątkiem funkcji mechanika (może być mężczyzna), rozdzielaczowego i dowódcy - wszyscy wiek powyżej 18 lat.

2. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

3. Osoby niepełnoletnie mogą być zawodnikami za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (udostępnione komisji sędziowskiej przed zawodami).

4. Drużyny występują w ubraniu bojowym, uzbrojeniu osobistym, dowolnym obuwiu na twardej podeszwie (z wyjątkiem butów piłkarskich, korkotrampków i kolców) oraz ze swoim sprzętem pożarniczym.

5. Zawodnicy winni posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

6. W skład sekcji startującej w zawodach mogą wchodzić funkcjonariusze pożarnictwa.

§3

1. Zawody dla grup "A" i „C" przeprowadzone zostaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP-l/2011) z dnia 10 lutego 2011 roku zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zawody dla grupy "I" przeprowadzone zostaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych (MDP-l/2010) z 2010 roku zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Państwowej oraz Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

1.Zawody będzie oceniał zespół sędziowski powołany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

2. Naczelnicy wszystkich startujących OSP wyznaczą do zawodów jednego sędziego ze znajomością regulaminu, w umundurowaniu wyjściowym.

3. Odwołania od decyzji komisji sędziowskiej mogą być wnoszone przez pełnoletniego dowódcę lub opiekuna odwołującej się drużyny do sędziego głównego (za pośrednictwem sekretariatu) tylko na piśmie, w czasie do 15 minut od zakończenia konkurencji lub zaistnienia zdarzenia.

4. Komisja sędziowska jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie w dniu zawodów a o decyzji poinformować zainteresowanych przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.

§5

1. Zużycie paliwa w celu przygotowania do zawodów rozliczyć na dotychczasowych zasadach.

2. Organizatorem zawodów jest jednostka OSP Malichów-Kocury.

§6

1. Za należyte przygotowanie jednostek do zawodów oraz ich punktualne przybycie czynię odpowiedzialnymi Naczelników OSP.

2. Za właściwe przygotowanie placu ćwiczeń i ustawienie sprzętu czynię odpowiedzialnym organizatora zawodów.

§7

1. Za sprawny i zgodny z programem przebieg zawodów czynię odpowiedzialnym Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Za zgodny ze strażackim ceremoniałem przebieg zbiórek pododdziałów czynię odpowiedzialnymi Naczelników OSP oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

§8

Zgłaszanie drużyn, losowanie numerów startowych oraz omówienie spraw organizacyjnych nastąpi podczas odprawy naczelników OSP zorganizowanej w tygodniu poprzedzającym zawody.

§9

W celu zapewnienia odpowiedniej dyscypliny podczas zawodów, za każdy przypadek niezdyscyplinowania, samowoli i niesportowego zachowania członków drużyny bądź jej kibiców Komisja Sędziowska ma prawo dyskwalifikacji drużyn.

§10

Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych odpowiadają za zachowanie wszelkich zasad BHP oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w trakcie ćwiczeń, dojazdu na zawody i powrotu do jednostek.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2022.pdf (328,16KB)