Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.57.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.57.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
06-04-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.57.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobrodzień za udział w  działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz 2490) (dalej „ustawą) oraz w związku z uchwałą nr XXXVII/366/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Z budżetu gminy wypłacany jest ekwiwalent pieniężny (dalej „ekwiwalent”) dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Gminy Dobrodzień w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

2. Ekwiwalent jest wypłacany strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu. Zakończeniem działania ratowniczego, akcji ratowniczej i ćwiczenia jest powrót strażaka ratownika do jednostki ochotniczej straży pożarnej.

3. Jako akcje ratownicze, czyli działania organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną rozumie się także dyżur pełniony w ramach zabezpieczenia terenu chronionego oraz wyjazd do alarmu fałszywego.

4. Ekwiwalent jest wypłacany strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu za każdą godzinę szkolenia.

§ 2

1. Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu wypłaca się na podstawie złożonego wniosku o wypłatę ekwiwalentu. Do wniosku dołącza się potwierdzenia udziału w akcjach ratowniczych, szkoleniach, lub ćwiczeniach organizowanych przez: Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty. Potwierdzeniem udziału w szkoleniach może być również lista obecności uczestników szkolenia, kserokopie uzyskanych zaświadczeń lub inne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu ze wskazaniem ilości godzin udziału w szkoleniu.

2. W celu zaplanowania oraz zabezpieczenia przez gminę środków finansowych za udział w szkoleniu strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej Gminy Dobrodzień zobowiązuje się Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej, przed każdym planowanym szkoleniem, do wykonania listy uczestników szkolenia i zatwierdzenia jej przez Burmistrza Dobrodzienia (wzór listy uczestników szkolenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

3. Szkolenie rozpoczęte a nie zakończone nie kwalifikuje się do wypłaty ekwiwalentu.

4. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. O wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu mogą ubiegać się wyłącznie strażacy ratownicy OSP spełniający kryteria określone w art. 8 i 9 ustawy.

6. Każdy wniosek o wypłatę ekwiwalentu podlega weryfikacji przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

§ 3

1. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 1 składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym miał miejsce udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

2. W sytuacjach wymagających uzupełnienia bądź poprawy błędnie złożonego wniosku, wniosek ten składa się w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku

3. Ekwiwalent wypłacany jest do 15 dni roboczych liczonych od daty określonej w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku złożenia wniosku poprawionego bądź uzupełnionego, o którym mowa w ust. 2 ekwiwalent zostanie wypłacony do 15 dni roboczych liczonych od daty wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

5. Wniosek, o którym mowa w ust 1 powinien podpisać naczelnik danej jednostki OSP/członek zarządu (osoba mająca wgląd do dokumentacji stwierdzającej wymogi określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia – uwagi pkt 1).

6. Ekwiwalent wypłacany jest na konta członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) lub w kasie Urzędu.

§ 4

Traci moc zarządzenie Zarządzenia nr S.0050.38.2022 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16.03. 2022 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobrodzień (dalej „OSP”) za udział w  działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobrodzień.

§ 5

Zrzędzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 2 ust.2, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.57.2022.pdf (548,94KB)

ODTZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.57.2022.odt (26,22KB)

ODTZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.57.2022.odt (20,73KB)