Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.46.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.46.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
29-03-2022
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE NR S.0050.46.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXIII/318/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2021 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Podaje się do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Burmistrza Dobrodzienia w 2022 roku.

 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia, powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 3. Treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr S.0050.46.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 29.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 

OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1057 Z PÓŹN. ZM.)

 1. Rodzaj zadania:

 1. Promocja i ochrona zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z póź. zm.).

W terminie do dnia 17.03.2022 r. do konkursu wpłynęła 1 oferta. Do procedury konkursowej zakwalifikowała się 1 oferta.

 1. Caritas Diecezji Opolskiej, Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Dobrodzieniu

– Pomoc społeczna, promocji i ochrona zdrowia – kompleksowy zakres usług całodobowych; na terenie gminy Dobrodzień – 143.000,00 zł.

 1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 1. W terminie do dnia 17.03.2022 r. do konkursu wpłynęły 3 oferty. Do procedury konkursowej zakwalifikowały się 3 oferty: Klub Sportowy „START” Dobrodzień – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacja sportu piłki nożnej na terenie miejskim – 78.000,00 zł.

 2. organizacja sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim – 41.000,00 zł.

 3. utrzymanie obiektu sportowego – stadionu miejskiego – 32.000,00 zł.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2022.pdf (539,91KB)