Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.38.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.38.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
16-03-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.38.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobrodzień (dalej „OSP”) za udział w  działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobrodzień

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz 2490) (dalej „ustawą) oraz w związku z uchwałą nr XXXVII/366/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobrodzień (dalej „ekwiwalent”) wypłaca się na podstawie złożonego wniosku o wypłatę ekwiwalentu. Do wniosku dołącza się potwierdzenia udziału w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Potwierdzeniem udziału w szkoleniach organizowanych przez gminę może być również lista obecności uczestników szkolenia.

2. Szkolenie rozpoczęte a nie zakończone nie kwalifikuje się do wypłaty ekwiwalentu.

3. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. O wypłatę ekwiwalentu mogą ubiegać się wyłącznie strażacy ratownicy OSP spełniający kryteria określone w art. 8 i 9 ustawy.

5. Każdy wniosek podlega weryfikacji.

§ 2

1. Wnioski, o których mowa w § 1 składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym miał miejsce udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

2. W sytuacjach wymagających uzupełnienia bądź poprawy błędnie złożonego wniosku, wniosek ten składa się w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

3. Ekwiwalent wypłacany jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wnioski na konta członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) lub w kasie Urzędu z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku złożenia wniosku poprawionego bądź uzupełnionego, o którym mowa w ust. 2 ekwiwalent zostanie wypłacony do 15 dni liczonych od daty wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na konta członków OSP lub w kasie Urzędu.

5. Wniosek, o którym mowa w ust 1 powinien podpisać naczelnik danej jednostki OSP/członek zarządu (osoba mająca wgląd do dokumentacji stwierdzającej wymogi określone w załączniku do niniejszego zarządzenia – uwagi pkt 1 ).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobrodzień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2022.pdf (340,88KB)

ODTZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.38.2022.odt (26,61KB)