Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.34.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.34.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
07-03-2022
Zakres tematyczny:
Infrastruktura i gospodarka

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr S.0050.34.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 07.03.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję następujący skład Komisji Przetargowej:

1. Michał Tul  -  Przewodniczący Komisji
2. Marek Kochel  -  Sekretarz
3. Andrzej Tomal  -  Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na zadanie pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień”. W szczególności jej zadaniem jest ustalenie wartości zamówienia, opracowanie specyfikacji warunków zamówienia i innych niezbędnych dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, kierowanie wezwań w kwestii wyjaśnienia treści złożonych ofert, badanie i ocena ofert, sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożenie Burmistrzowi Dobrodzienia propozycji dotyczących wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przesyłanie wniosków, ogłoszeń, informacji i odpowiedzi oraz innych dokumentów przygotowanych przez Komisję Przetargową oraz powiadomienie uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oferentów) o jego wynikach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.34.2022.pdf (1 009,51KB)