Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.30.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.30.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
23-02-2022
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE NR S.0050.30.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 23.02.2022 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Na podstawie art.30.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.11 ust.1, ust.2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia.

§2

Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na stronie internetowej (www.dobrodzien.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2022.pdf (280,36KB)