Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2022 roku

Burmistrz Dobrodzienia
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego w roku 2022

I. Rodzaj zadania .

 1. Konkurs ofert dotyczy wsparcia i powierzenia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.

 2. Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Całkowita kwota dotacji na realizację upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wynosi - 151.000,00 zł.

 2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia wynosi - 143.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Dotacja przyznawana będzie na dofinansowanie realizacji zadań objętych konkursem. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w Uchwale Nr XXXIII/318/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 2. Wypłata dotacji następuje po podpisaniu umowy w terminach w niej określonych.

 3. Kwoty dotacji będą mogły ulec zmianie jedynie w przypadku zmian dokonywanych w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 4. Oferent musi posiadać odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania.

 5. Wszystkie stwierdzone uchybienia dotyczące realizacji umowy o dotację wpływają na ogólną ocenę organizacji pozarządowej przy przydzielaniu dotacji w latach przyszłych.

 6. Złożenie oferty o środki finansowe z budżetu Gminy Dobrodzień nie gwarantują przyznania dotacji, jak również środków w wysokości, o którą występuje oferent.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku.

 2. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Dobrodzień.

 3. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane – zwane dalej oferentami.

 4. Do konkursu dopuszcza się jedynie projekty zgłoszone na obowiązujących formularzach ofert zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057 z póź. zm.).

Zakres realizacji zadania:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wspieranie powszechnych zajęć sportowych w zakresie :

 • organizacji sportu piłki nożnej na terenie miejskim - kwota dotacji 78.000,00 zł.

 • organizacji sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim - kwota dotacji 41.000,00 zł.

 • utrzymanie obiektu sportowego – stadionu miejskiego - kwota dotacji 32.000,00 zł.

 1. Promocja i ochrona zdrowia – kompleksowy zakres usług całodobowych.

Zakres działań obejmuje:

 • promocja i profilaktyka zdrowia

 • świadczenia diagnostyczne

 • świadczenia pielęgnacyjne

 • świadczenia lecznicze

 • świadczenia usprawniające

 • rehabilitacja lecznicza

Wysokość środków na realizację tej części zadania - kwota dotacji 143.000,00zł.

V. Termin i warunki składania ofert.

Oferty należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2019 r. poz.2057 z póź. zm.), w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1 w terminie do dnia 17.03.2022 r., do godziny 1400. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.

 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego….”. Należy wskazać tytuł zadania zgodnie ze składaną ofertą.

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej organizacji,

 • aktualny statut,

 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za ostatni rok,

 • nr rachunku bankowego.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym, oferty są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

 2. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

 3. Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest do zapewnienia, w zakresie zadania publicznego, dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania (należy uwzględnić w pkt III.3 oferty).

VI. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 31.03.2022 roku.

 2. Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dobrodzienia.

Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 • możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust.3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publiczne lub przez nie nadzorowane,

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie,

 • uwzględnia planowany przez organizację lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona jedna oferta.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Burmistrz Dobrodzienia na wniosek

Komisji Konkursowej.

 1. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na stronie internetowej (www.dobrodzien.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

VII. Informacja o wspieraniu przez Burmistrza Dobrodzienia w formie dotacji  zadań publicznych objętych konkursem przekazanych na rzecz organizacji  pozarządowych.

W roku 2021 r. na zadania publiczne objęte konkursem Burmistrz Dobrodzienia przekazał na rzecz organizacji pozarządowych następujące dotacje:

 1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 151.000,00 zł. (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

 2. Na promocję i ochronę zdrowi - 143.000 zł. (sto czterdzieści trzy tysiące złotych).

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2022 roku.pdf (1,49MB)

DOCXwzor-oferty-nowy.docx (63,84KB)

DOCXwzor-sprawozdania-nowy.docx (45,28KB)