Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert - 2022

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Dobrodzień, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień w dniu 27.02.2022 roku Burmistrz Dobrodzienia zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 07.02.2022 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z pózn.zm.), nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.

Wobec powyższego, Burmistrz Dobrodzienia zarządzeniem Nr S.0050.23.2022 z dnia 11.02.2022 roku powołał członków komisji konkursowej spośród pracowników jednostki.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFProtokół z naboru kandydatów na człoków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert - 2022.pdf (214,22KB)