Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2022


UCHWAŁA NR XXXIX/385/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r


UCHWAŁA NR XXXIX/384/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXXIX/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne


UCHWAŁA NR XXXIX/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXXIX/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 - 2023 rok


UCHWAŁA NR XXXIX/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/369/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu


UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.


UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Czortków położonego na terenie Ukrainy


UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR XXXVIII/373/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2022 roku


UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Oświadczenia w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę"


UCHWAŁA NR XXXVIII/371/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Dobrodzień


UCHWAŁA NR XXXVIII/370/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024


UCHWAŁA NR XXXVII/369/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu


UCHWAŁA NR XXXVII/368/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.


UCHWAŁA NR XXXVII/367/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXXVII/366/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych


UCHWAŁA NR XXXVII/365/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Habaś, zmiany rodzaju miejscowości Bąki, Bzionków, Liszczok, Ługi, Marzatka, Murków, Rędzina oraz zniesienia miejscowości Kolejka i Zwóz


UCHWAŁA NR XXXVII/364/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji


UCHWAŁA NR XXXVII/363/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza


UCHWAŁA NR XXXVII/362/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej, część dawnej drogi wojewódzkiej Nr 901, położonej na terenie Powiatu Oleskiego i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR XXXVII/361/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej, dawna droga krajowa Nr 46 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR XXXVII/360/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVI /349/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach


UCHWAŁA NR XXXVI/359/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością


UCHWAŁA NR XXXVI/358/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2021r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu


UCHWAŁA NR XXXVI/357/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej, część dawnej drogi wojewódzkiej 901, położonej na terenie Powiatu Oleskiego i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR XXXVI/356/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej, dawna droga krajowa Nr 46 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR XXXVI/355/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu


UCHWAŁA NR XXXVI/354/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.


UCHWAŁA NR XXXVI/353/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


UCHWAŁA NR XXXVI/352/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych


UCHWAŁA NR XXXVI/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka wsi Warłów na wieś


UCHWAŁA NR XXXVI/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Habaś, zmiany rodzaju miejscowości Bąki, Bzionków, Liszczok, Ługi, Marzatka, Murków, Rędzina oraz zniesienia miejscowości Kolejka i Zwóz


UCHWAŁA NR XXXVI/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach