Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogloszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w 2022 roku

Ogłoszenie Burmistrza Dobrodzienia
o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

OGŁOSZENIE O NABORZE  KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Dobrodzienia   ogłasza nabór  kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Dobrodzień do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2022 r.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Dobrodzienia, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
    1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
    2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;
    3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
    1. ocena formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
    2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
    3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Dobrodzienia.

Zgłoszenia należy składać do dnia 07.02.2022 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu, pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgloszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w 2022 roku.pdf (449,75KB)