Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień

Burmistrz Dobrodzienia

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień,

I. Przedmiot przetargu i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

1/ działki rolne , użytkowanie rolniczo,

Brak aktualnego planu, a w studium - Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe ,

III. Cena wywoławcza nieruchomości:

Załącznik nr 1.

 

lp

numer działki

Powierzchnia

/ ha /

klasoużytek

obręb

CENA WYWOŁAWCZA

/w złotych /

Wadium

 

uwagi

1

510

13,3212

RIVB – 13.2390
PsIV – 0,0822

Warłów

7.000,00

1.050,00

Tereny inwestycyjne – umowa warunkowa

2

512

6,4681

PsIV – 0,7977
RIVB – 5,2962

Warłów

3.235,00

485,25

Tereny inwestycyjne – umowa warunkowa

3

596

1,5287

RV-0,8847
ŁIV-0,644

Błachów

612,00

91,80

 

4

645

0,9900

ŁIV – 0,9800

W – 0,0100

Błachów

347,00

52,05

 

 

IV. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1, w dniu 15 lutego 2022 r. o godzinie 11:00

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2014 r. poz. 1490 ). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sugerowana wysokość postąpienia wynosić będzie 5% ceny wywoławczej.

V. Wymagania dotyczące wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości według tabeli nr 1 w załączniku do niniejszego ogłoszenia na konto Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień ul. Oleska 12 nr rachunku 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 do dnia 10 lutego 2022 r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

WADIUM:

1/wpłacone przez oferenta, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

2/wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

3/przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

VI. Informacje ogólne:

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu opłatą skarbową w wys. 17 zł,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka,

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.
 

Dodatkowe informacje uzyskać można w:

Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

pokój nr A 102 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej – nad byłym Komisariatem Policji )

tel. 034 / 35 75 100 wew. 35

Uczestnicy przetargu będą musieli uwzględnić reżim sanitarny wynikający w powszechnie obowiązujących przepisów prawa – polegający na :

  • noszenie maseczek, obowiązkowa dezynfekcja rąk i zachowanie odległości;

Dobrodzień, 24-01-2022 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o przetargu - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień.pdf (60,73KB)