Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.9.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.9.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
17-01-2022
Zakres tematyczny:
Kultura, sport i turystyka

ZARZĄDZENIE NR S.0050.9.2022
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 17 stycznia 2022r.

w sprawie powołania Komisji Stypendiów Sportowych opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) i na podstawie §2 ust.4 uchwały nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

zarządzam co następuje :

§ 1.

Powołuję Komisję Stypendiów Sportowych opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

§ 2.

Do komisji powołuję osoby:

  1. Gabriel Kukowka – Przewodniczący Komisji,

  2. Piotr Kapela – członek Komisji,

  3. Michał Tul – członek Komisji ,

  4. Joanna Wodarczyk- członek Komisji,

  5. Waldemar Krafczyk - członek Komisji .

§ 3.

1. Do czynności Komisji Stypendiów Sportowych w szczególności należy:

  1. zapoznanie się ze złożonymi wnioskami i załączonymi dokumentami;

  2. ustalenie, które z wniosków spełniają warunki formalne określone w uchwale nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;

  3. rozpatrzenie merytoryczne wniosków spełniające warunki określone w ww. Uchwale;

  4. sporządzenie opinii o zgłoszonych wnioskach oraz wskazanie wniosków osób, którym proponuje się udzielić stypendium wraz z proponowaną wysokością stypendium;

  5. sporządzenie protokołu z prac komisji.

2. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Burmistrz Dobrodzienia po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendiów Sportowych biorąc pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr S.0050.4.2021 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Stypendiów Sportowych opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.9.2022.pdf (299,35KB)