Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień

Dobrodzień, 12 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późń. zm. ) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVII/304/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 stycznia do 10 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://bip.dobrodzien.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium, rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w sali posiedzeń nr 109 w dniu 1 lutego 2022 r. o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl do Burmistrza Dobrodzienia, Plac Wolności 1 , 46-380 Dobrodzień z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2022 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późń. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w od 19 stycznia do 4 marca 2022 r. Przedmiotem prognozy jest projekt studium, o której mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, w godzinach pracy urzędu. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w godzinach urzędowania;

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dobrodzienia. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:

https://bip.dobrodzien.pl/1957/ochrona-danych-osobowych.html

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko - wersja do wyłożenia.pdf

PDFZał.1 Część tekstowa Studium Gminy Dobrodzień - wersja do wyłożenia.pdf

PDFZał.2 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - wersja do wyłożenia.pdf

PDFZał.3 Kierunki zagospodarowania przestrzennego - wersja do wyłożenia.pdf