Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXV/348/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXV/348/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz.1371 ) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W 2022 roku wprowadza się bezpłatne usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych utworzonych na terenie Gminy Dobrodzień, których Gmina jest organizatorem. 2.Usługi, o których mowa w ust. 1 dotyczą także linii komunikacyjnych w gminach sąsiednich, z którymi Gmina posiada stosowne porozumienia w sprawie gminnych przewozów pasażerskich. 3. Oznaczenie linii komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r., poz.41, zm. poz.2249).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXV 348 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXV/348/2021 w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji (17:18)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Sara Pruska, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Dorota Wołowczyk