Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXV/347/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXV/347/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach.

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz 1057 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz 1372 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Udziela się pożyczki długoterminowej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach na realizację projektu pn.: "Strażak promuje LGD" realizowanego w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Pożyczkę udziela się na okres do 30 listopada 2022 roku.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczek, tryb i termin ich rozliczenia oraz zwrotu pożyczek określą zawarte umowy pomiędzy Gminą Dobrodzień, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrodzieniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXV 347 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXV/347/2021 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej (17:13)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Sara Pruska, Jerzy Proft, Radosław Zając, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Dorota Wołowczyk